(1996) Musole, Kalabo, Zambia, voetbal 2 jaar

MUSOLE

Stichting voor kleine hulpprojecten in Afrika

ANBI basis informatie

Formele status van de stichting

Statutaire naam
Zoeknaam
Profiel URL 1 (Nederlands)
Profiel URL 2 (Nederlands)
Profiel URL 3 (Engels)
Rechtsvorm
Datum van oprichting
Statutaire zetel
KvK nummer
RSIN

Omschrijving status

Stichting Musole
Musole
https://viagroen.nl/musole/
https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-musole/
https://viagroen.nl/musole/musole_en/
Stichting
2 september 2003
Utrecht
30190493
816125119

Kenmerken instelling

Hoofdsoort
Soort
Hoofdtype
Type
Subtype
Hoofdcategorie
Categorie
Subcategorie

Omschrijving kenmerken

Maatschappelijke organisatie
Niet-gouvernementele organisatie zonder winstoogmerk (NGO)
Particulier initiatief voor goede doelen
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Algemene instelling (met optie van fondsenwerving)
Ontwikkelingssamenwerking
Directe hulp en steunverlening
Kleine hulpprojecten

Standaard Bedrijfs Indeling (SBI-code)

Hoofdstuk Q.
Q.88.99.9


Hoofdstuk S.
S.94.99.6

Overig […] en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn
– overkoepelende organen […] en fondsen op het gebied van welzijnswerk;
– fondsen ten behoeve van individuen en instellingen op het gebied van welzijn.

Overige dienstverlening
Overige belangen- en ideële organisaties (rest)

 

Afbakening functionaliteiten

Doelgroep
Doelgroep specificatie
Doel
Activiteiten
Activiteitenterreinen
Focus

Focusgebied
Focusgebied specificatie

Omschrijving functionaliteiten

Kwetsbare groepen en personen in ontwikkelingslanden
Kinderen, jongeren, sociaal vatbaren, ouderen
Ondersteuning via kleine projecten
Ondersteuning bij de projectopzet en -uitvoering
Kennis & kunde, hulpmiddelen, emancipatie, gezondheid, welzijn
Gericht op lokale groepen of personen die vanwege een aanwijsbaar probleem niet ten volle kunnen deelnemen aan het normale maatschappelijk leven
Ontwikkelingslanden
Zuidelijk Afrika – of elders

Algemene doelstelling
[Akte van Oprichting, Artikel 2]

 

De stichting heeft ten doel:

mensen en groeperingen in ontwikkelingslanden, in het bijzonder in Zambia en Zuid-Afrika, die in armoede leven te ondersteunen in activiteiten, die bijdragen aan hun educatie, culturele en emancipatorische ontwikkeling of verbetering van de samenhang in sociale en fysieke (ecologische en technische) aspecten van hun leefomgeving, alles in zo ruim mogelijke zin des woords.

[Actualisatie doelstelling]
[Oprichtingsvergadering september 2003]

Door het expliciet noemen van Zambia en Zuid-Afrika lijkt de focus beperkt, terwijl er direct al een project in Mozambique van start zal gaan. Het zou beter zijn om de zinsnede te lezen als “zuidelijk Afrika, of eventueel elders”. Aangezien voldoende duidelijk is, dat het gaat om de “zo ruim mogelijke zin des woords”, hoeven de statuten niet daarop te worden aangepast.

 

Hoofdlijnen Beleidsplan

[Akte van Oprichting, Artikel 2 (vervolg)]

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

a) het oprichten en in stand houden van een instelling voor ondersteuning van mensen en groeperingen die in armoede leven en die activiteiten ontplooien op het gebied van kennisverwerving, culturele en emancipatorische ontwikkeling en van bevordering van samenhang in sociale en fysieke aspecten van hun leefomgeving.
b) het uitvoeren of het laten uitvoeren van projecten gericht op educatieve, culturele en emancipatoire ontwikkeling dan wel op de samenhang in sociale en fysieke aspecten van hun leefomgeving in economisch zwakke gebieden over de gehele wereld.
c) het samenwerken met andere instellingen.
d) het aanwenden van alle andere wettige middelen, welke het bereiken van het doel van de stichting bevorderen.

[Actualisatie Beleidsplan]

Periodieke actualisatie beleidsplan voor de lopende periode: *
a) Voortgaan met het in stand houden van de stichting voor de ondersteuning van mensen en groeperingen die in armoede leven en die activiteiten ontplooien op het gebied van kennisverwerving, culturele en emancipatorische ontwikkeling en van bevordering van samenhang in sociale en fysieke aspecten van hun leefomgeving.
b) Voortgaan met het laten uitvoeren van en doen van schenkingen aan projecten en met het toezicht houden op de bestedingen, gericht op educatieve, culturele en emancipatoire ontwikkeling dan wel op de samenhang in sociale en fysieke aspecten van hun leefomgeving in economisch zwakke gebieden over de gehele wereld.
c) Voortgaan met de samenwerking met indieners van projecten die schenkingen (willen) ontvangen en de begunstigden (uitvoerders) in de betreffende landen.

* Zie ook onderaan op deze pagina bij Beleidsvoornemens.

* Zie voor periodieke actualisaties van beleidsplannen van de projecten:
    ° Project Schoolkantine Fiadanana (2017 – …)
    ° Project Inkomstenwerving oudere (2017 – …)
    ° Project: Vrij van oogpijn verder (2017 – …)

Wijze van inkomstenverwerving

[Akte van Oprichting, Artikel 3]

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

 – subsidies, bijdragen en donaties;
 – schenkingen, erfstellingen en legaten;
 – alle andere opbrengsten uit vermogen, inkomsten, verkrijgingen en baten.

[Oprichtingsvergadering september 2003]

Aanvullende bepalingen over de wijze van inkomstenverwerving:

a) Het vermogen van de stichting wordt in beginsel gevormd door projectgerichte inkomstenwerving door de indieners van projecten;
b) De stichting kan het indienen van projecten stimuleren, maar neemt in het algemeen zelf geen initiatieven tot het verwerven van vermogen voor het doel en/of het aantrekken van donateurs bij projecten;
c) Bij het ontbreken van, of onduidelijkheid over de aard of het beoogde doel van de ontvangsten beslist het bestuur;
d) Het bestuur is te allen tijde aansprakelijk voor de uitgaven van de stichting.

Bevoegdheden, beleid en beheer van financiën

[Akte van oprichting, Artikel 6, lid 2 en lid 3]

Omschrijving bestuursbevoegdheid inzake overeenkomsten en beheer:

2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
3.  Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerstelling voor een schuld van een ander verbindt.

[Aanvulling beheer en besteding]

[Oprichtingsvergadering, september 2003]

 

Aanvullende bepalingen t.a.v. financieel beheer en bestedingen:

a) De stichting verdeelt en besteedt het vermogen aan de projectdoelen en projectactiviteiten, op basis van de projectgerichte inkomsten en met inhouding van een redelijke bijdrage aan de beheers- en administratiekosten.
b) Een bestuurder mag niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het zijn eigen vermogen is.
c) De stichting zal niet meer (of minder) vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden in het kader van de doelstellingen van de stichting en de projecten.
d) De stichting hanteert naast het doel het principe: ‘organiseer zelf je eigen project’ als leidraad bij de beoordeling over schenkingen aan de ingediende projecten.
e) De stichting vergoedt geen kosten voor de verwerving van fondsen voor een project, tenzij anders besloten door het bestuur (zie bestuursverslagen).

[Aanvulling beheer en besteding januari 2005]
 
Aanvullend beleid t.a.v. schenkingen die worden gedaan door de stichting:

 – Voortaan vinden alle schenkingen plaats via bankoverschrijvingen aan de begunstigde (of een familielid) en niet indirect en/of via overhandiging van geld. 
 – Als de begunstigde van de schenking één persoon of familie(verband) betreft, dan schenkt de stichting per twee jaar aan dat project niet meer dan het bedrag dat in Nederland is vastgesteld voor belastingvrije schenkingen *, tenzij het bestuur om  specifieke redenen anders besluit voor een project (zie bestuursverslagen).
 – Als de begunstigde een (informele) organisatie is voor de uitvoering van een groepsproject, waarin leidende personen aanspreekbaar zijn om een (min of meer behoorlijk) financieel beheer te voeren en daarover te rapporteren, dan kan er een hoger bedrag per jaar worden geschonken, ook als de schenkingen verlopen via de persoonlijke bankrekening(en) van de projectuitvoerder(s). Aan de ontvanger(s) wordt dan de voorwaarde opgelegd om jaarlijks een financieel overzicht te geven aan de stichting, waaruit voldoende valt af te leiden dat de schenking aan de geëigende doelactiviteiten voor de beoogde groep is besteed.
– Als de begunstigde een geregistreerde organisatie of een bedrijf betreft, dan moet het op basis van de geëigende activiteiten van die organisatie aannemelijk zijn, dat deze partij de uitvoering ter hand neemt op de wijze die is beoogd in het ingediende project. Op verzoek moeten bewijsstukken (bijv. jaarverslagen) over de  geëigende organisatie- of bedrijfsactiviteiten kunnen worden overlegd.

* Sinds 2010 stelt de overheid de limiet voor belastingvrijstelling van schenkingen telkens vast voor de periode van één jaar – en geldt dit dus als onze leidraad.

[Aanvulling financieel beleid voorschotten]
Aanvullend beleid over voorschotten op periodieke giften en stornering:

 – De constructie van de belastingdienst betreffende periodieke giften biedt ruimte om als donateur een voorschot te doen op een overeenkomst tot periodieke gift. Particulieren hebben echter ook het recht op stornering (terugboeking bij spijt of anderszins); in geval van automatische overschrijving geldt daarvoor 8 weken. De stichting mag echter alleen bestedingen doen die gedekt zijn door het vermogen.
 – Voor de stichting zijn voorschotten dus alleen interessant, als die direct kunnen worden toegevoegd aan de liquide middelen. De stichting accepteert daarom een ontvangst alleen als ‘voorschot’, onder de garantie, dat deze niet op de een of andere wijze zal worden teruggevorderd. Zodoende kan een voorschot voorzien in een acute behoefte aan liquide middelen. Naderhand wordt het voorschot dan  administratief omgezet in een (periodieke) gift.
 – De stichting zorgt ervoor om te allen tijde over voldoende saldo te beschikken om in geval van stornering of terugvordering door een donateur het betreffende bedrag te retourneren.

Bevoegdheden inzake stemrecht en statuten

[Akte van Oprichting Artikel 5, lid 11 en Artikel 11, lid 1]

Artikel 5, lid 11: Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
Artikel 11, lid 1: Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met een meerderheid van stemmen in een speciaal hiervoor bijeengeroepen vergadering, waarin ten minste drie/vierde deel
van alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in
het bestuur enige vacature bestaat.

Opmerkingen i.v.m. Besluit ANBI status (2008)
Specificatie positiebepaling n.a.v. Besluit ANBI-status:

a)  De stichting is ingeschreven als ‘Algemene ANBI‘ (fondsenwerving is optioneel) en is voor de publicatieplicht gekoppeld aan de website: www.viagroen.nl.
b) Het principe ‘regel je eigen project zelf’ voor projectindieners betreft de verwerving van het benodigde vermogen, de organisatie van de uitvoering van het ingediende project en de door het bestuur opgedragen en gedelegeerde plichten.
c) De beslissing of het projectdoel de beoogde schenking krijgt van de stichting ligt niet bij de indiener(s) van het projectvoorstel, maar bij het bestuur. Het bestuur maakt haar beslissing bekend aan de indiener(s), voordat een schenking of wordt voldaan of een patroon van schenkingen in gang wordt gezet.
d) De gezamenlijke indieners van een project mogen geen meerderheid hebben van de zeggenschap in het bestuur.
e) Alle schenkingen van de stichting moeten vanaf één betaalrekening worden voldaan. Vanaf medio 2022 is hiertoe een zakelijke rekening verplicht. *
f) Uitgaven voor het in stand houden en functioneren van de stichting en de uitvoering van de projecten moeten bij voorkeur eveneens vanaf de betaalrekening worden voldaan, tenzij praktische bezwaren zich daartegen verzetten. 
g) Het onderscheid tussen de aansprakelijkheid van het bestuur (uitgaven) en de gedelegeerde verantwoordelijkheid van de projectindieners (inkomsten en uitvoering) moet blijken uit de financiële verantwoording.  
h) De stichting is verantwoordelijk voor het toezicht op de aannemelijkheid van de bestedingen door de uitvoerders conform het doel en met het oog op de vrijstelling schenkbelasting. Boven die grens is de stichting verantwoordelijk om de aannemelijk te (laten) toetsen, dat de schenking aan het project door de uitvoerders feitelijk is besteed aan het projectdoel. 
i) De stichting delegeert de verantwoordelijkheid voor het toezicht op de uitvoering aan de projectindieners, d.w.z. dat zij de bestedingen aannemelijk moeten maken. Dat betekent: als de grens van de vrijstelling schenkbelasting (normaliter) wordt overschreden en de Belastingdienst concludeert bij controle dat de schenking aan een project niet is vrijgesteld van de belastingplicht, omdat er twijfel is over de bestedingen, dan verhaalt het bestuur de consequenties op de projectindiener(s).

* Om pragmatische redenen zijn in de periode 2018-2021 twee rekeningen benut als betaalrekening: een privérekening en een zakelijke rekening. Vanaf 2022 is de zakelijke rekening (op naam van de stichting) voorbehouden als betaalrekening.

Actualisatie web i.v.m. ANBI publicatieplicht

Actualisatie web-publicaties 2018, 2020 en volgend
In 2017 hebben de projectindieners van het project Schoolkantine Fiadanana laten weten dat zij actief anderen willen betrekken als donateurs bij hun project. In verband met deze uitbreiding van activiteiten vindt sinds 2018 ook publicatie plaats via de website anbi.nl/…/stichting-musole (tevens bereikbaar via weblink).

In 2020 is de website www.viagroen.nl geactualiseerd met informatievoorziening over de lopende (en historische) projecten van de stichting. Naast domeinnaam musole.nl is domeinnaam musole.com aangeschaft voor een Engelstalige versie. Op (of via doorverwijzing op) de pagina Musole basis informatie, is de informatie beschikbaar die voortvloeit uit de verplichtingen van de stichting, waaronder ten minste de verplichtingen die voortvloeien uit de ANBI publicatieplicht.

Vanaf 2020 zijn de web-publicaties op de diverse sites jaarlijks geactualiseerd.

Beloningsbeleid
[Akte van Oprichting, Artikel 4, lid 5]

Omschrijving beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

[Oprichtingsvergadering september 2003]

Aanvulling op het beloningsbeleid:

De bestuursleden komen unaniem overeen geen vergoeding te vragen of te accepteren voor:
 – eigen internet- en/of telefoonkosten;
 – reis-, verblijf- en/of vergaderkosten;
 – consumpties.

Samenstelling bestuur
Voorzitter
Vicevoorzitter
Bestuurslid
Contact met het bestuur

Namen bestuursleden
Piet-Jan Zijlstra
Monica Commandeur
Ine Kleine Schaars
Ga naar onze contactpagina

Verantwoordelijkheid als bestuurslid
niet-uitvoerend/ toezichthoudend lid
uitvoerend lid
uitvoerend lid

[Taakverdeling en verantwoordelijkheid bestuur]

Invulling taakverdeling Bestuur
 – Piet-Jan is vaste voorzitter en monistisch toezichthoudend bestuurslid.
 – Tijdens het slapend voortbestaan (2012-2017) heeft Monica alle taken (en kosten) op zich genomen om de stichting als ANBI in stand te houden.
 – Na de herstart in 2017 zijn de taken van secretaris en penningmeester in onderling overleg verdeeld tussen Monica en Ine (zie bestuursverslagen).

Vergaderfrequentie en openbaarheid van bestuur
[Akte van oprichting, Artikel 5, lid 2]

Minimale frequentie bestuursvergaderingen en -besluitvorming
Ieder kalenderjaar wordt ten minste twee maal een vergadering gehouden.

[Oprichtingsbijeenkomst 2003]

Aanvulling op de bepaling minimale frequentie bestuursvergaderingen:
 – In de eerste helft van ieder kalenderjaar wordt er een vergadering gehouden. Als de stichting in het voorafgaande jaar geen schenkingen heeft gedaan aan het doel, dan vervalt deze vergadering automatisch, indien in de eerste helft van het lopende jaar (ook) geen andere agendapunten naar voren zijn gebracht.
 – Daarnaast wordt er ieder kalenderjaar (nog) een vergadering gehouden. Deze vergadering vervalt (eveneens), indien er (ook) in de rest van het lopende jaar geen agendapunten naar voren zijn gebracht inzake het doel van de stichting.

[Bestuursvergadering zomer 2012]

Aanvulling slapende stichting:
Het vergaderbeleid houdt ook in, dat er vanaf 2012 geen bestuursvergaderingen meer zijn gehouden zolang de stichting geen agendapunten had inzake het doel. De beide bankrekeningen zijn opgeheven. Het resterende bedrag was vrijwel nihil. Monica heeft dit restant overgeheveld naar een aparte privéspaarrekening. Aangezien dat slechts enkele Euro’s betreft, heeft het bestuur geen besluiten genomen over de bestemming. Deze situatie duurde tot medio 2017.

[Bestuursvergaderingen vanaf september 2017]

Aanvulling hervatting bestuursvergaderingen en bestuursactiviteiten:
In 2017 zijn er nieuwe projectplannen voorgelegd inzake het doel van de stichting. Sinds najaar 2017 worden er daarom opnieuw bestuursvergaderingen gehouden volgens het bij de oprichtingsbijeenkomst vastgestelde frequentieprotocol.

Openbaarheid van bestuur
[Akte van oprichting, Artikel 5, lid 15 en lid 8]

Openbaarheid bestuursvergaderingen en -besluiten
lid 15. De vergaderingen van het bestuur zijn openbaar.
lid 8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen die in vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd. De secretaris ziet er op toe dat de notulen door alle bestuurders en de medewerkers worden ontvangen.

[Bestuursvergadering januari 2005]

Aanvulling openbaarheid bestuursvergaderingen:
 – Belangstellenden zijn welkom om de bestuursvergaderingen bij te wonen, maar hebben geen recht om (eigen) opnamen daarvan te delen met anderen.
 – Data, tijdstippen en locaties van de vergaderingen worden door het bestuur van tevoren bekend gemaakt aan alle indieners van lopende en voorgenomen projecten.
 – In een vergadering hebben alle indieners van lopende en voorgenomen projecten adviesrecht; dit mag ook telefonisch, schriftelijk, of via elektronische mededeling, zoals E-mail, worden ingebracht. Het advies wordt opgenomen in de notulen.
 – De secretaris (i.c. de notulist van dienst) zorgt voor de toezending van de notulen aan de bestuursleden, alle indieners van lopende en voorgenomen projecten en aan alle overige aanwezigen bij de bestuursvergadering.
 – Verslagen van bestuursvergaderingen worden niet actief gepubliceerd. Op verzoek deelt het bestuur de notulen na vaststelling met overige belangstellenden.

Werkwijze van de stichting

Werkwijze van de stichting
De werkwijze van de stichting is gebaseerd op een scherpe rolverdeling tussen enerzijds de projectindiener(s) en diens donateur(s)/ inbrenger(s) van middelen en anderzijds de projectuitvoerder(s), met als centraal orgaan daartussen het bestuur.

De hoofdpunten zijn samengevat in: Stichting Musole: hoe wij werken.

Verslagen uitgevoerde activiteiten
[geactualiseerd uiterlijk op 1 juli van het lopende kalenderjaar]

Algemeen verslag uitgevoerde activiteiten door het bestuur in het voorbije jaar
A. Bestuursvergadering in de eerste helft van het lopende jaar:  
     1. Publicatie van de samenvattingen financiële verantwoording bestuur over het voorbije jaar, mede aan de hand van de geldende voorschriften;
    2. Actualisatie van beleid en publicaties i.v.m. de ANBI-verplichtingen;
    3. Behandeling van/ beslissingen n.a.v. communicatie van de overheid;
    4. Behandeling van/ beslissingen n.a.v. de agenda en wat verder ter tafel is;    
    5. Actualisatie van het beleidsplan bestuur en de voorgenomen bestedingen.

 B. Toetsing van de verantwoording van de projectindieners over besteding van de schenkingen aan de projecten in het voorbije jaar, aan de hand van:
    1. het doel van de stichting en de projectdoelen;
    2. de regels voor belastingvrijstelling van schenkingen aan begunstigden;
    3. de gedelegeerde criteria voor algemene ANBI’s;
    4. het gedelegeerde beleid aan de betreffende projectindieners voor zover (normaliter) het schenkingsbedrag hoger is dan de grens voor belastingvrijstelling.

C. Voornemens voor bestedingen aan de projecten voor de komende periode:
    1. advies opnemen van de indieners van de lopende en voorgenomen projecten over het te voeren beleid voor de komende periode;
    2. vaststelling van de beleidsvoornemens voor de projecten voor de komende periode. 

Voor actuele projectverslagen over de voorbije periode, zie:
    ° Project Schoolkantine Fiadanana (2017 – …)
    ° Project Inkomstenwerving oudere (2017 – …)
    ° Project: Vrij van oogpijn verder (2017 – …)

Voorschriften financiële verantwoording
[geactualiseerd uiterlijk op 1 juli van het lopende kalenderjaar]

Voorschriften voor het bestuur inzake financiële verantwoording en beleid 
Behoorlijk bestuur
Op de stichting zijn (uiteraard) de Algemene beginselen van behoorlijk bestuur van toepassing. In Burgerlijk Wetboek 2, Artikel 9, staat het begrip ‘behoorlijk bestuur’ omschreven. In de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
, Artikel XV is dit begrip uitgewerkt. Op basis van voortschrijdend inzicht worden deze wetten regelmatig geactualiseerd en toegelicht. Het bestuur volgt die wetsontwikkelingen.

Algemene voorschriften financiële verantwoording
De algemene voorschriften die gelden voor de financiële verantwoording van alle rechtspersonen staan in Burgerlijk Wetboek 2, Artikel 10. Deze moet bestaan uit:

 –
de balans
 – de staat van baten en lasten
 – een administratie waaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de rechtspersoon kunnen worden gekend.

Voor sommige rechtspersonen gelden er aanvullende eisen aan de rapportage.

Openbaarmaking (publicatieplicht)
De wettelijke plicht tot openbaarmaking van de financiële verantwoording
verschilt tussen soorten rechtspersonen. Op de website van de Belastingdienst staat een toelichting op de publicatieplicht van ANBI’s, waarbij o.a. wordt onderscheiden:
 – publicatieplicht van ANBI’s met (actieve/ formele) fondsenwerving
 – publicatieplicht van ANBI’s zonder (actieve/ formele) fondsenwerving

Stichting Musole is bij de Belastingdienst ingeschreven als ‘Algemene ANBI‘. De stichting moet daarom voldoen aan de publicatieplichten voor ANBI’s, voor zover die niet speciaal voor ‘met’ of ‘zonder’ (actieve) fondsenwerving zijn bedoeld.

Doelgerichtheid van de bestedingen
Behoorlijk bestuur betekent voor de bestedingen, dat een redelijk deel van de jaarlijkse uitgaven moet worden besteed aan de feitelijke uitvoering van beoogde doel. Dit kan door de Belastingdienst worden getoetst.
De beoogde redelijkheid wordt normaliter vervat in de mate van ‘doelgerichtheid’ van de bestedingen. Schenkingen aan de uitvoerders van projecten die voldoen aan de omschrijving: … ‘lokale groepen of personen die vanwege een aanwijsbaar probleem niet ten volle kunnen deelnemen aan het normale maatschappelijk leven…’ (zie: Toelichting bij SBI: Omschrijving functionaliteiten), worden in deze bestedingstoets opgevat als doelgericht.

Doelmatigheid van de bestedingen voor het algemeen nut
In de Algemene wet inzake rijksbelastingen Artikel 5b, lid 1a, 2e regel is vastgelegd, dat een ANBI uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut moet beogen. In Kamerstuk 31930 nr. 8 (2009) staat dat hiermee wordt bedoeld, dat ANBI’s voor ten minste 90% het algemeen nut moeten beogen en dit in het feitelijk handelen ook tot uiting moeten laten komen. Hoewel dit aspect niet expliciet is opgenomen in het overheidsbeleid betreffende de ANBI-publicatieplicht, is hieruit op te maken, dat dit feitelijk handelen ergens in de financiële administratie
moet worden verantwoord. Bovendien kan de 90%-eis door de Belastingdienst worden getoetst.

Sinds de herstart in 2017 heeft het bestuur de verantwoording over het feitelijk handelen opgenomen in de financiële administratie. De stichting berekent jaarlijks de volgende parameters, zowel over het voorbije kalenderjaar als cumulatief:
 –
Doelgerichtheid: aandeel schenkingen aan uitvoerders op de jaarlijkse besteding.
 –
Doelmatigheid: de mate waarin de uitgaven het algemeen nut betroffen.

Beleidsconformiteit van schenkbelasting en verantwoording van de bestedingen:
In beginsel geldt er een belastingplicht in Nederland voor elke schenking die hoger is dan de vrijstelling, ook als de ontvanger in het buitenland woont. Schenkingen van en aan personen, organisaties en bedrijven zijn belastingvrij tot een jaarlijks bedrag. Een schenking aan en van een ANBI, van en aan een andere organisatie of een bedrijf kan eveneens belastingvrij zijn, ook als het schenkingsbedrag hoger is. De ontvanger moet dan aantoonbaar de uitvoering van het ANBI-doel nastreven. De stichting heeft de verantwoordelijkheid voor die aantoonbaarheid gedelegeerd aan de projectindieners. In vervolg op dit beginsel schenkt de stichting geen bedragen hoger dan de vrijstelling aan één persoon of familie, tenzij de persoon of familie ontvangsten int voor de (informele) uitvoeringsorganisatie van een groepsproject – zie Aanvulling bij het bestedingsbeleid van het bestuur (2005) en Positiebepaling n.a.v. de ANBI-status (2008).

Beleidsruimte voor donateurs en stichting inzake periodieke giften aan de stichting
Donateurs kunnen zich vastleggen op periodieke giften van minimaal 5 jaar, die zij kunnen aftrekken van hun inkomstenbelasting als zij aan de belastingvoorwaarden voldoen. Deze giften kunnen op basis van de overeenkomst worden gevorderd en (evenals de voorschotten daartoe) niet worden gestorneerd. De projectindieners adviseren de donateurs hierover. De keuze en verantwoordelijkheid ligt bij de donateurs zelf. Het bestuur ondertekent de ingevulde Overeenkomst formulieren Belastingdienst. De projectindieners beheren het archief van de overeenkomsten bij hun projectadministratie.

Beleidsruimte voor de stichting inzake donaties en besteedbaar vermogen
–  Donateurs die middels een automatische overschrijving schenkingen doen zonder contract voor periodieke giften houden gedurende 8 weken na de overschrijving het (wettelijke) recht op storneren (terugvorderen via de bank).

–  Donateurs van eenmalige giften die hun gift hebben gedaan in het kader van een fondsenwervingsactiviteit houden gedurende 2 weken na de donatie het recht om de stichting ervan in kennis te stellen dat de donatie wordt teruggevorderd. De stichting zal het bedrag dan zo spoedig mogelijk terugstorten.
– Het besteedbaar vermogen van de stichting bestaat op elk moment dus uit het jaarsaldo, de ingekomen overige bedragen, de periodieke giften en voorschotten, en de donaties die niet (langer) gereserveerd moeten blijven voor stornering.
– Het bestuur is verantwoordelijk om te zorgen dat er te allen tijde voldoende besteedbaar vermogen aanwezig is om te voldoen aan de betalingsverplichtingen die zijn aangegaan voor het doelmatig in stand houden en functioneren van het bestuur en het uitvoeren van de projecten. Alleen het meerdere mag worden besteed aan het doen van schenkingen aan de projecten en optionele uitgaven.

Beleidsruimte voor de stichting inzake voornemens tot bestedingen
– Naast het jaarsaldo en overige ingekomen bijdragen, alsmede de niet (langer) voor terugvordering gereserveerde donaties kan het bestuur de zekerheid van de contractueel vastgelegde periodieke giften en de voorschotten benutten als beleidsruimte in de voornemens voor de bestedingen in de komende periode. 
Projectindieners kunnen zich garant stellen voor een bepaald bedrag van inbreng bij de stichting ten behoeve van de bestedingen aan hun project. 
Bij alle kwesties inzake de doelgerichtheid en doelmatigheid van de voorgenomen bestedingen laat het bestuur zich jaarlijks adviseren door de (potentiële) indieners van lopende en voorgenomen projecten.

Verslagen financiële verantwoording
[geactualiseerd uiterlijk op 1 juli van het lopende kalenderjaar]

Verslagen financiële verantwoording door het bestuur

Standaardformulier Belastingdienst 2021
Naar aanleiding van een brief in 2020 met Advies van de Belastingdienst heeft het bestuur besloten om (ook) het
Standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen te gebruiken voor de informatievoorziening vanaf boekjaar 2020:

 – Standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen 2022 (volgt)
 
Standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen 2021 (ingevuld)
 
Standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen 2020 (ingevuld)

In dit standaardformulier blijkt het onderscheid tussen de aansprakelijkheid van het bestuur en de gedelegeerde verantwoordelijkheid van de projectindieners niet goed inzichtelijk te kunnen worden gemaakt. De stichting blijft daarom jaarlijks aanvullende samenvattingen van de financiële verantwoording publiceren.

In 2008 had de belastingdienst gevraagd om de verantwoordelijkheid van het bestuur en dat van de projectindieners duidelijk te onderscheiden. Het bestuur legt verantwoording af via de onderstaande publicaties op deze pagina. Apart daarvan geven de projectindieners de informatie over de projecten via de projectenpagina’s. Met het oog op de Standaardformulieren is de (aanvullende) samenvatting financiële verantwoording van het bestuur vanaf 2022 vereenvoudigd.

De extra samenvatting financiële verantwoording bestuur bevat tenminste:
     ° toelichting op de bestedingen: schenkingen, doelgerichtheid en doelmatigheid
     ° wijzigingen in bestuurssamenstelling en uiteindelijk belanghebbenden (uhb’s), 
     ° wijzigingen in projectindieners en/of -uitvoerders;
     ° aard van de voorgenomen bestedingen in het nieuwe jaar
[Zie onder voor een uitgebreide, algemene toelichting op de verantwoordingen

– Samenvatting financiële verantwoording bestuur 2022 (volgt)
Samenvatting financiële verantwoording bestuur 2021
Samenvatting financiële verantwoording bestuur 2020
Samenvatting financiële verantwoording bestuur 2019
Samenvatting financiële verantwoording bestuur 2018
Samenvatting financiële verantwoording bestuur 2017

Toelichting verantwoordingsverslagen

Toelichting beleid financieel verslag/ behoorlijk bestuur
Vanuit het oogpunt van behoorlijk bestuur dient de stichting bijdragen vanuit andere bronnen aan de activiteiten die de stichting uitvoert inzichtelijk te maken.
 – Bij de herstart in 2017 heeft het bestuur besloten om de kosten voor webhosting en domeinnamen registratie, die vanaf een privérekening in stand zijn gehouden, weer zichtbaar te maken in de financiële verantwoording. Vanaf 2018 worden deze kosten (weer) toegerekend als doelmatige bestuurskosten.

Vanuit het oogpunt van behoorlijk bestuur dient de stichting bovendien inzicht te geven in de stroomlijning en samenvoeging van schenkingen aan verschillende uitvoerders voor hetzelfde project.
 – In 2018, 2019 en 2020 zijn er naar meerdere personen schenkingen gedaan voor het project Kantine Fiadanana. Vanwege de overdracht van activiteiten van de ene generatie uitvoerders naar de volgende zorgde dit voor continuïteit in het project. De afhandeling is toegelicht in de jaarverslagen van het project.

Algemene toelichting op de staat van baten en lasten

De activa bevatten uitsluitend:
– liquide middelen die zijn ontvangen in de vorm van donaties van diverse typen;
– middelen die zijn toegerekend vanwege (externe) uitgaven voor het in stand houden en functioneren van de stichting.

De passiva bestaan uit:
– bestemmingsreserves:
      ° het feitelijk saldo aan het eind van het kalenderjaar;
– bestemmingsfondsen:
     ° projectgerichte schenkingen gedaan door het bestuur;
     ° overige uitgaven ten behoeve van het in stand houden van de stichting en het laten functioneren van de projecten.

Algemene toelichting op de diverse typen donaties
Op basis van de wijze waarop donateurs zich (willen) verbinden aan afspraken over hun giften zijn er verschillende typen verwervingen te onderscheiden:
 – Gewone donaties kunnen eenmalig zijn gedaan door een donateur, maar ook als (on-)regelmatige reeks van meerdere schenkingen achtereen.
 – Periodieke giften betreffen dezelfde periodieke bijdragen voor een periode van tenminste 5 jaar. Indien de donateur gebruikt wil maken van belastingaftrek, zorgen de projectindieners voor een overeenkomst met het bestuur, conform de bepalingen van de Belastingdienst. Een overzicht van de aantallen periodieke giften en de daarmee gemoeide bedragen zijn te vinden in de (project)jaarverslagen.
 – Voorschotten zijn aangemerkt om op een overeengekomen termijn te worden verevend in de vorm van periodieke giften. Indien gewenst kunnen voorschotten onmiddellijk bij ontvangst worden benut voor bestedingen aan het doel, want de voorwaarde voor acceptatie door de stichting is, dat zij niet terug opeisbaar zijn.
 – Overige verwervingen betreffen uitgaven van een bepaalde omvang van een bestuurslid of projecthouder om een urgent ontstaan, onvoorzien tekort af te dekken die als (extra) donaties kunnen worden opgevat.

 Algemene toelichting op de typen bestedingen
Volgens de Ministeriële Regeling die is voortgekomen uit Kamerstuk 31930 vallen alle schenkingen van een ANBI aan de uitvoerders onder ‘algemeen nut’, voor zover daarmee rechtstreeks de uitvoering van de doelstellingen wordt beoogd (en ook aannemelijk is). Dit worden doelgerichte bestedingen genoemd.

Daarnaast betreft het algemeen nut de vanzelfsprekende en onvermijdbare bijkomende uitgaven, die het bestuur doet om de instelling (en de projecten) behoorlijk te laten functioneren, zoals de kosten voor overboekingen, voor het nakomen van verplichtingen die door de overheid zijn opgelegd (bijv. de zakelijke bankrekening voor de uitgaven en de publicatieplicht), alsmede voor het bewaken van handelsnamen en -merken en/of de naams-, slogan- en merkbescherming van de uitvoeringsprojecten en/of van de fondsenwervingscampagnes. Daaronder vallen ook de kosten voor extra bankrekeningen, zoals voor het ontvangen van donaties en/of voor fondsenwervingscampagnes, en de kosten gerelateerd aan de uitgaven voor deze zaken, zoals vergader-, administratie- en accountantskosten. Het geheel van doelgerichte bestedingen en vanzelfsprekende/ onvermijdbare bestedingen voor behoorlijk bestuur wordt samen de doelmatige bestedingen genoemd. Deze moeten bij een ANBI minstens 90% van de bestedingen betreffen.

De rest wordt gevormd door de optionele bestedingen, die overigens soms wel zeer gewenst kunnen zijn voor het functioneren van de organisatie. Als de keuze om het niet te doen geen inbreuk pleegt op de beginselen van behoorlijk bestuur, dan valt de uitgave onder het begrip “optioneel”.

Toelichting uiteindelijk belanghebbenden (ubh’s)

Uiteindelijk belanghebbenden (uhb’s) of Ultimate Beneficial Owners (UBO’s)

Op basis van de Verordening (EU) 2019/758 […] met het oog op het beperken van het witwasrisico en het risico van terrorismefinanciering in bepaalde derde landen is de stichting verplicht om vanaf boekjaar 2021 de uiteindelijk belanghebbenden (ubh’s) of Ultimate Beneficial Owners (UBO’s) bekend te maken.

Bestuursleden als uiteindelijk belanghebbenden (ubh’s)
Bestuursleden worden beschouwd als ubh’s (of UBO’s) als zij bevoegd zijn om de statuten te wijzigen en daartoe meer dan 25% stemrecht hebben en/of als er naast de bestuursleden geen overige ubh’s zijn.

Op basis van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK) zijn de drie bovengenoemde bestuursleden ubh’s (zie: Samenstelling bestuur). Zij zijn in 2020 als ubh’s (UBO’s) geregistreerd bij de KvK.

Overige uiteindelijk belanghebbenden (ubh’s)
De belangrijkste overige ubh’s zijn degenen die het resterende vermogen ontvangen bij opheffing van de Stichting. Dat is bij Stg. Musole geen thema dat speciale aandacht behoeft, want voor elke projectafsluiting is van tevoren de bestemming van de eventueel resterende middelen voorzien.

Geactualiseerde toelichting toezicht op projecten
[geactualiseerd uiterlijk op 1 juli van het lopende kalenderjaar]

Geactualiseerd toezicht van het bestuur op de projecten 
Bij de start van de projecten ‘Inkomstenwerving oudere‘ en ‘Vrij van oogpijn verder‘ is afgesproken dat de schenkingen onder de jaarlijkse belastingvrije grens blijven.      ° Het bestuur heeft daarom geen bijzondere eisen gesteld aan de begunstigden van deze schenkingen over de verantwoording van de bestedingen, anders dan: informeer ons over de voortgang en geef een verslag en/of foto’s. De stand van zaken is weergegeven op de betreffende webpagina’s.
     * In 2017 is er een uitzondering geweest, namelijk een schenking aan het oog-hospitaal in Zambia. De uitkering betrof één uiteindelijk belanghebbende (ubh). Van de bestedingen heeft het ooghospitaal een globaal overzicht toegezonden (zie jaarverslag 2017). In de overige jaren, inclusief het voorbije kalenderjaar, hebben zich geen uitzondering voorgedaan met deze projectindiener.

De projecten ‘Inkomstenwerving oudere‘ en ‘Vrij van oogpijn verder‘ worden beiden bovendien uitgevoerd op basis van de steun van één donateur; de projectindiener. Er is geen ambitie voor fondsenwerving of het actief werven van andere donateurs.      ° Het bestuur hanteert voor het toezicht daarom alleen de ANBI-regels (voor zover gedelegeerd). In eerste helft van het lopende kalenderjaar is de toetsing uitgevoerd (zie bestuursverslag).

De schenking van de stichting aan het project ‘Schoolkantine Fiadanana‘ komt (normaliter) op jaarbasis uit boven de grens van de vrijstelling schenkbelasting.    Hoewel de projectindieners van het project ‘Schoolkantine Fiadanana in 2017 hebben aangegeven dat zij in de toekomst gebruik willen maken van de optie tot fondsenwerving, hebben zij tot nu toe alleen donateurs geworven in eigen kring. Sinds 2018 hebben ruim 70 verschillende donateurs een bijdrage geleverd.     
     ° Het bestuur heeft met de projectindieners
bij de start afgesproken hoe de bestedingen aannemelijk worden gemaakt. De afspraak is, dat zij jaarverslagen maken op basis van de regelmatige bestedingsrapportages van de uitvoerder(s). Dat is sinds 2018 telkens gebeurd, zie:
Jaarverslagen Schoolkantine Fiadanana.    
     °
In 2020 vond het bestuur het wenselijk om ten behoeve van de donateurs een kascontrole te laten doen op de schenkingen aan en de bestedingen door de ontvangende uitvoerder – mede ter bescherming van haarzelf tegen lokale argwaan. De projectindieners zorgen sindsdien elk jaar voor een onafhankelijk kascontrolerapport. In eerste helft van het lopende kalenderjaar is die toetsing eveneens uitgevoerd (zie bestuursverslag).

Voor de verantwoording van de projectindieners aan het bestuur over de besteding van de schenkingen aan de projecten zijn geen standaardformulieren gebruikt. Zie hiervoor de documentatie op (of te bereiken via) de betreffende projectenpagina’s:
    ° Project Schoolkantine Fiadanana (2017 – …)
    ° Project Inkomstenwerving oudere (2017 – …)
    ° Project: Vrij van oogpijn verder (2017 – …)

Beleidsvoornemens voor de komende periode
[geactualiseerd uiterlijk op 1 juli van het lopende kalenderjaar]

Voornemens voor activiteiten en bestedingen in de komende periode
Tijdens de bestuursvergadering over de voorbije periode hebben de
(potentiële) indieners van de projecten het bestuur geadviseerd t.a.v. de voornemens voor activiteiten en bestedingen. Het bestuur heeft hierop besloten.

Het bestuur neemt zich voor om in de komende periode het beleid en de activiteiten inzake schenkingen aan de projecten voort te zetten, tenzij er bijzondere redenen opkomen om daarvan af te wijken (zie verslag bestuursvergadering); d.w.z.:

    ° Project Schoolkantine Fiadanana (2017 – …): voortzetting van de bestedingen aan de schoolkantine en de bereiding van de maaltijden voor de leerlingen;
    ° Project Inkomstenwerving oudere (2017 – …): acceptatie van de verruiming van de projectdoelstelling naar een (tijdelijke) directe pensioenvoorziening;
    ° Project: Vrij van oogpijn verder (2017 – …): afwachtende houding.

Projectindieners kunnen verder gaan in hun voornemens voor activiteiten, omdat zij kunnen zorgen voor inkomstenwerving. Zie hiervoor de pagina’s van de projecten:
    ° Project Schoolkantine Fiadanana (2017 – …)
    ° Project Inkomstenwerving oudere (2017 – …)
    ° Project: Vrij van oogpijn verder (2017 – …)

Terug naar de inhoudsopgave

Terug naar Start Stichting Musole

Musole contactformulier

Archief Bestuur (voor bestuur)