(1996) Musole, Kalabo, Zambia, voetbal 2 jaar

MUSOLE

Stichting voor kleine hulpprojecten in Afrika

ANBI basis informatie

Formele status van de stichting

Statutaire naam
Zoeknaam
Profiel URL 1 (Nederlands)
Profiel URL 2 (Nederlands)
Profiel URL 3 (Engels)
Rechtsvorm
Datum van oprichting
Statutaire zetel
KvK nummer
RSIN

Terug naar de boven ↑

Kenmerken instelling

Hoofdsoort
Soort
Hoofdtype
Type
Subtype
Hoofdcategorie
Categorie
Subcategorie

 Terug naar de boven ↑

Omschrijving kenmerken

Maatschappelijke organisatie
Niet-gouvernementele organisatie zonder winstoogmerk (NGO)
Particulier initiatief voor goede doelen
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Algemene instelling (met optie van fondsenwerving)
Ontwikkelingssamenwerking
Directe hulp en steunverlening
Kleine hulpprojecten

 Terug naar de boven ↑

Standaard Bedrijfs Indeling (SBI-code)

Hoofdstuk
88
88.9
88.99
88.99.3
Toelichting Q.88.99.3

Omschrijving SBI

Q. Gezondheids- en welzijnszorg
Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting …
          … [en] niet specifiek gericht op ouderen en gehandicapten
Ambulante jeugdzorg, maatschappelijk werk & advies en lokaal welzijnswerk
Lokaal welzijnswerk
Gericht op lokale groepen of personen die vanwege een aanwijsbaar probleem niet ten volle kunnen deelnemen aan het normale maatschappelijk leven

Afbakening functionaliteiten

Doelgroep
Doelgroep specificatie
Doel
Activiteiten
Activiteitenterreinen
Focusgebied
Focusgebied specificatie

Terug naar de boven ↑

Omschrijving functionaliteiten

Kwetsbare groepen en personen in ontwikkelingslanden
Kinderen, jongeren, sociaal vatbaren, ouderen
Ondersteuning via projecten
Ondersteuning bij projectuitvoering
Kennis & kunde, emancipatie, welzijn
Ontwikkelingslanden
(Zuidelijk) Afrika

Algemene doelstelling
[Akte van Oprichting, Artikel 2]

 

De stichting heeft ten doel:

mensen en groeperingen in ontwikkelingslanden, in het bijzonder in Zambia en Zuid-Afrika, die in armoede leven te ondersteunen in activiteiten, die bijdragen aan hun educatie, culturele en emancipatorische ontwikkeling of verbetering van de samenhang in sociale en fysieke (ecologische en technische) aspecten van hun leefomgeving, alles in zo ruim mogelijke zin des woords.

[Actualisatie doelstelling]
[Oprichtingsvergadering september 2003]

Door het expliciet noemen van Zambia en Zuid-Afrika lijkt de focus beperkt, terwijl er direct al een project in Mozambique van start zal gaan. Het zou beter zijn om de zinsnede te lezen als “zuidelijk Afrika”. Aangezien voldoende duidelijk is, dat het gaat om de “ruime zin des woords”, hoeven de statuten niet te worden aangepast.
 
Hoofdlijnen Beleidsplan

[Akte van Oprichting, Artikel 2 (vervolg)]

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

a) het oprichten en in stand houden van een instelling voor ondersteuning van mensen en groeperingen die in armoede leven en die activiteiten ontplooien op het gebied van kennisverwerving, culturele en emancipatorische ontwikkeling en van bevordering van samenhang in sociale en fysieke aspecten van hun leefomgeving.
b) het uitvoeren of het laten uitvoeren van projecten gericht op educatieve, culturele en emancipatoire ontwikkeling dan wel op de samenhang in sociale en fysieke aspecten van hun leefomgeving in economisch zwakke gebieden over de gehele wereld.
c) het samenwerken met andere instellingen.
d)het aanwenden van alle andere wettige middelen, welke het bereiken van het doel van de stichting bevorderen.

[Actualisatie Beleidsplan]

 

Periodieke actualisatie beleidsplan voor de lopende periode: *
a) Voortgaan met het in stand houden van de stichting voor de ondersteuning van mensen en groeperingen die in armoede leven en die activiteiten ontplooien op het gebied van kennisverwerving, culturele en emancipatorische ontwikkeling en van bevordering van samenhang in sociale en fysieke aspecten van hun leefomgeving.
b) Voortgaan met het laten uitvoeren van en doen van schenkingen aan projecten en met het toezicht houden op de bestedingen, gericht op educatieve, culturele en emancipatoire ontwikkeling dan wel op de samenhang in sociale en fysieke aspecten van hun leefomgeving in economisch zwakke gebieden over de gehele wereld.
c) Samenwerken met indieners van projecten die schenkingen (willen) ontvangen en hun begunstigden (of uitvoerders) in de betreffende landen.

* Zie ook: Verslagen financiële verantwoording van het bestuur, onder het thema:
    ° Voorgenomen bestedingen

* Zie voor periodieke actualisaties van beleidsplannen van de projecten:
    ° Project Schoolkantine (2017 – …)
    ° Project Inkomstenwerving oudere (2017 – 2025)
    ° Project: Vrij van oogpijn verder (2017 – 2024)

Terug naar de boven ↑

Wijze van inkomstenverwerving

[Akte van Oprichting, Artikel 3]

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

 – subsidies, bijdragen en donaties;
 –  schenkingen, erfstellingen en legaten;
 – alle andere opbrengsten uit vermogen, inkomsten, verkrijgingen en baten.

[Oprichtingsvergadering september 2003]

 

Aanvullende bepalingen op de wijze van inkomstenverwerving:

a) Het vermogen van de stichting wordt in beginsel gevormd door projectgerichte inkomstenwerving door de indiener(s) van projecten;
b) De stichting kan het indienen van projecten stimuleren, maar neemt in het algemeen zelf geen initiatieven tot het verwerven van vermogen voor het doel en/of het aantrekken van donateurs bij projecten.
c) Bij het ontbreken van, of onduidelijkheid over de beoogde bestemming van  ontvangen gelden beslist het bestuur.

Terug naar de boven ↑

Bevoegdheid, beleid en beheer van financiën

[Akte van oprichting, Artikel 6, lid 2 en lid 3]

Omschrijving bestuursbevoegdheid inzake overeenkomsten en beheer:

2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
3.  Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerstelling voor een schuld van een ander verbindt.

[Aanvulling beheer en besteding]

[Oprichtingsvergadering, september 2003]

 

Aanvullende bepalingen t.a.v. financieel beheer en bestedingen:

a) De stichting verdeelt en besteedt het vermogen aan de projectdoelen en projectactiviteiten, op basis van de projectgerichte inkomsten en met inhouding van een redelijke (evenredige) bijdrage aan de beheers- en administratiekosten.
b) Een bestuurder mag niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het zijn eigen vermogen is.
c) De stichting zal niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden in het kader van de doelstellingen van de stichting en de projecten.
d) De stichting hanteert het principe: ‘organiseer zelf je eigen project’ bij de beoordeling over schenkingen aan de ingediende projecten.
e) De stichting vergoedt in het algemeen geen kosten voor de verwerving van geld of middelen voor een project.

[Aanvulling beheer en besteding januari 2005]
 
Aanvullend beleid t.a.v. schenkingen van de stichting:

 – Voortaan vinden alle schenkingen plaats via bankoverschrijvingen naar de begunstigde (of een familielid) en niet indirect en/of via overhandiging van geld. 
 – Als de begunstigde van de schenking één persoon of familie(verband) betreft, dan schenkt de stichting per twee jaar in het algemeen niet meer dan het bedrag dat in Nederland is vastgesteld voor belastingvrije schenkingen. *
 – Als de begunstigde een (informele) uitvoeringsorganisatie is, waarin personen aanspreekbaar zijn om een behoorlijk financieel beheer te voeren en daarover te rapporteren, dan kan er (ook) een hoger bedrag per jaar worden geschonken, zelfs als de schenkingen verlopen via de persoonlijke bankrekening van een uitvoerder. De ontvanger wordt dan bijv. verplicht om jaarlijks een (soort) jaarrekening te overleggen, waaruit voldoende valt af te leiden hoe de schenkingen zijn besteed.

 * In 2005 heeft de stichting hierop direct een uitzondering gemaakt. Aan project “Inkomstenwerving aids-patiënt” is een hogere schenking toegekend aan één persoon/ familie. Over de besteding is een rapportage gekomen in de vorm van foto’s en een beschrijving. Er werd bepaald, dat er niet eerder dan na 4 jaar (indien nodig) een nieuwe schenking kan plaatsvinden. Dat bleek tegen die tijd niet nodig.

* Sinds 2010 wordt de limiet voor belastingvrijstelling van schenkingen overigens telkens vastgesteld voor een periode van een jaar. Sindsdien is dat onze leidraad.

[Aanvulling financieel beleid voorschotten]
Aanvullend beleid over voorschotten op periodieke giften en storneren:

 – De constructie van de belastingdienst betreffende periodieke giften biedt ruimte om als donateur voorschotten te doen op een overeenkomst tot periodieke gift. Particulieren hebben echter ook het recht op stornering (terugboeking bij spijt of anderszins); in geval van automatische overschrijving geldt daarvoor 8 weken. De stichting mag echter alleen bestedingen doen die gedekt zijn door het vermogen.
 – Voor de stichting zijn voorschotten dus vooral interessant, als die direct kunnen worden toegevoegd aan de liquide middelen. De stichting accepteert daarom alleen voorschotten, onder de garantie dat die niet zullen worden gestorneerd.
 – De stichting zorgt ervoor om (per project) te allen tijde over voldoende saldo te beschikken om in geval van stornering het betreffende bedrag te retourneren.

Terug naar de boven ↑

Opmerkingen n.a.v. Besluit ANBI status (2008)
[Deze weergave is gemaakt naar aanleiding van een telefoongesprek met de Belastingdienst/ Oost-Brabant/ kantoor ‘s-Hertogenbosch in 2008, inzake de toekenning van de ANBI aan Stichting Musole. Van dit gesprek bestaan geen notulen.]
Verkorte weergave van gesprek met Belastingdienst n.a.v. Besluit ANBI-status:

a)  De stichting is ingeschreven als ‘Algemene ANBI’ en is voor de publicatieplicht gekoppeld aan www.viagroen.nl. De optie voor ‘fondsenwerving’ is open.
b) Het principe ‘regel je eigen project zelf’ voor projectindiener(s) betreft de verwerving van het benodigde vermogen, de organisatie van de uitvoering van de projecten en de door het bestuur opgedragen of gedelegeerde plichten.
c) De beslissing of het beoogde projectdoel een schenking krijgt van de stichting ligt niet bij de indiener(s) van het projectvoorstel, maar bij het bestuur. Het bestuur maakt haar beslissing bekend aan de indiener(s), voordat het project wordt gestart. Indieners mogen geen meerderheid hebben van de zeggenschap in het bestuur.
d) Het onderscheid tussen de verantwoordelijkheid van het bestuur en die van de projectindieners moet duidelijk blijken uit de financiële verantwoording. Alle bestedingen aan het doel moeten vanaf één (zakelijke) rekening worden gedaan. 
f) De stichting is verantwoordelijk voor het toezicht op de bestedingen van de schenkingen conform het doel en met het oog op de vrijstelling schenkbelasting. Boven de vrije schenkingsgrens is de stichting verantwoordelijk om aannemelijk te (kunnen) maken, dat een schenking door de uitvoerder(s) is besteed aan het doel. De stichting kan dit delegeren aan de projectindieners. Als de Belastingdienst bij controle concludeert dat een schenking niet is vrijgesteld van de belastingplicht, dan kan de stichting bepalen dat dan de kosten worden verhaald op de indieners.

Terug naar de boven ↑

Actualisaties i.v.m. ANBI publicatieplicht

Terug naar de boven ↑

Actualisaties 2018 en 2020
In 2017 hebben de projectindieners van het project Schoolkantine Fiadanana laten weten dat zij in de toekomst mogelijk gebruik willen maken van de optie tot fondsenwerving. In verband hiermee heeft de stichting besloten als leidraad voor het projecttoezicht : de ANBI-regels voor fondsenwerving en relevante CBF-normen. Publicaties over project Schoolkantine Fiadanana vindt sinds 2018 ook plaats via de website anbi.nl/…/stichting-musole (tevens bereikbaar via een link).

In 2020 is de website www.vagroen.nl geactualiseerd met informatievoorziening over de lopende (en historische) projecten van de stichting. Naast domeinnaam musole.nl is nu ook musole.com aangeschaft voor de Engelstalige versie. Op (of via een link op) de pagina Musole basis informatie is inmiddels alle informatie te vinden die behoort bij de ANBI verplichtingen die gelden voor de stichting.

 

Beloningsbeleid
[Akte van Oprichting, Artikel 4, lid 5]

Omschrijving beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

[Oprichtingsvergadering september 2003]

 

Aanvulling op het beloningsbeleid:

Het bestuur komt overeen geen vergoeding te vragen of te accepteren voor:
 – internet- en/of telefoonkosten;
 – reis- en/of vergaderkosten;
 – consumpties.

Samenstelling bestuur
Voorzitter
Vicevoorzitter
Bestuurslid
Contact met het bestuur

Namen bestuursleden
Piet-Jan Zijlstra
Monica Commandeur
Ine Kleine Schaars
Ga naar onze contactpagina

[Taakverdeling bestuur]

Invulling taakverdeling Bestuur
 – Piet-Jan is de vaste voorzitter.
 – Zolang de stichting slapend bestaat (2012-2017) neemt Monica persoonlijk alle taken (en voor zover nodig: kosten) op zich om de stichting in stand te houden.
 – Sinds de herstart in 2017 zijn de taken van secretaris en penningmeester in onderling overleg verdeeld tussen Monica en Ine. Zie hiervoor de notulen van de bestuursvergaderingen.

Terug naar de boven ↑

Vergaderfrequentie en openbaarheid van bestuur
[Akte van oprichting, Artikel 5, lid 2]

Minimale frequentie bestuursvergaderingen en -besluitvorming
Ieder kalenderjaar wordt ten minste twee maal een vergadering gehouden.

[Oprichtingsbijeenkomst 2003]

Aanvulling op de bepaling minimale frequentie bestuursvergaderingen:
 – In de eerste helft van ieder kalenderjaar wordt er een vergadering gehouden. Als de stichting in het voorafgaande jaar geen schenkingen heeft gedaan aan het doel, dan vervalt deze vergadering automatisch, indien in de eerste helft van het lopende jaar (ook) geen andere agendapunten naar voren zijn gebracht.
 – Daarnaast wordt er ieder kalenderjaar (nog) een vergadering gehouden. Deze vergadering vervalt eveneens, indien er (ook) in de rest van het lopende jaar geen agendapunten naar voren zijn gebracht inzake het doel van de stichting.

[Bestuursvergadering zomer 2012]

Aanvulling slapende stichting:
Dit beleid betekent, dat er vanaf 2012 dus geen vergaderingen meer zullen worden gehouden zolang de stichting geen agendapunten heeft inzake het doel. De beide bankrekeningen zullen worden opgeheven. Aangezien het resterende bedrag vrijwel nihil is, zijn er geen besluiten nodig over de bestemming.

[Bestuursvergaderingen vanaf september 2017]

Terug naar de boven ↑

Aanvulling hervatting bestuursvergaderingen en bestuursactiviteiten:
In 2017 zijn er nieuwe projectplannen voorgelegd inzake het doel van de stichting. Vanaf het najaar van 2017 zijn er dus opnieuw bestuursvergaderingen gehouden.  Er is toen besloten dat er een bestuursrekening wordt geopend voor het doen van schenkingen aan projecten. Desgewenst worden er ook aparte projectrekeningen geopend of geactiveerd voor het ontvangen van projectinkomsten.

Terug naar de boven ↑

Openbaarheid van bestuur
[Akte van oprichting, Artikel 5, lid 15 en lid 8]

Openbaarheid bestuursvergaderingen en -besluiten
lid 15. De vergaderingen van het bestuur zijn openbaar.
lid 8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen die in vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd. De secretaris ziet er op toe dat de notulen door alle bestuurders en de medewerkers worden ontvangen.

[Bestuursvergadering januari 2005]

Aanvulling openbaarheid bestuursvergaderingen:
 – Belangstellenden zijn welkom om de bestuursvergaderingen bij te wonen, maar hebben geen recht om (eigen) opnamen daarvan te maken of te delen.
 – Data, tijdstippen en locaties van de vergaderingen worden door het bestuur van tevoren bekend gemaakt aan alle houders van ingediende en lopende projecten.
 – In een vergadering hebben alle houders van ingediende en lopende projecten adviesrecht (mag ook telefonisch); het advies wordt opgenomen in de notulen.
 – De secretaris (i.c. de notulist van dienst) zorgt voor de toezending van de notulen aan alle bestuursleden en alle houders van ingediende en lopende projecten.
 – Op verzoek kan het bestuur de notulen ook delen met andere belangstellenden.

 

Verslagen uitgevoerde activiteiten
[peildatum: vanaf 1 juli van het lopende kalenderjaar]

Algemeen verslag uitgevoerde activiteiten door het bestuur in het voorbije jaar
 – Bestuursvergadering in de eerste helft van het lopende jaar  
    ° Behandeling van / beslissingen n.a.v. communicatie van de overheid.
    ° Behandeling van / beslissingen n.a.v. de agenda en wat verder ter tafel is
    ° Actualisatie van het beleidsplan bestuur en voorgenomen bestedingen.    
    ° Actualisatie van de publicaties i.v.m. de ANBI-verplichtingen.
    ° Opstelling van de samenvattingen financiële verantwoording bestuur over het voorbije jaar, mede aan de hand van de geldende voorschriften [zie hieronder].  

 –   Toetsing van de verantwoording van de projectindieners over besteding van de schenkingen aan de projecten in het voorbije jaar, aan de hand van:
    ° het doel van de stichting en de projectdoelen;
    ° de regels voor belastingvrijstelling van schenkingen aan begunstigden;
    ° de criteria voor algemene ANBI’s (voor zover aanvullend van belang);
    ° de CBF-normen, Bijlage 10, Deel A, Artikel 7.1.1 met betrekking tot kascontrole, indien er naast de projectindieners ook andere donateurs deelnemen.
     ° Vaststelling van de verslagen over de kascontrole over het voorbije jaar van de betreffende projecten [geldt nu alleen voor project Schoolkantine Fiadanana].

 – Beoordeling van de activiteitenverslagen over de projecten en de plannen van de projectindieners voor de komende periode i.v.m. de voornemens voor bestedingen.

Voor actuele projectverslagen over de voorbije periode, zie:
    ° Project Schoolkantine (2018 – …)
    ° Project Inkomstenwerving oudere (2017 – 2025)
    ° Project: Vrij van oogpijn verder (2017 – 2024)

Terug naar de boven ↑

Voorschriften financiële verantwoording
[peildatum:  vanaf 1 juli van het lopende kalenderjaar]

Terug naar de boven ↑

Voorschriften voor financiële verantwoording en beleid van het bestuur
 De wettelijke voorschriften die gelden voor de financiële verantwoording van alle rechtspersonen staan in Burgerlijk Wetboek II, Artikel 10. Deze moet bestaan uit:
 –
de balans
 – de staat van baten en lasten
 – een administratie waaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de rechtspersoon kunnen worden gekend.

Voor sommige rechtspersonen gelden er aanvullende eisen aan de rapportage.

Openbaarmaking (publicatieplicht)
De wettelijke plicht tot openbaarmaking van de financiële verantwoording
verschilt tussen soorten rechtspersonen. Op de website van de Belastingdienst staat een toelichting op de publicatieplicht van ANBI’s, waarbij o.a. wordt onderscheiden:
 – publicatieplicht van ANBI’s met fondsenwerving
 – publicatieplicht van ANBI’s zonder (actieve) fondsenwerving

De stichting is bij de Belastingdienst ingeschreven als ‘Algemene ANBI-stichting’. De stichting moet daarom voldoen aan de publicatieplichten voor ANBI’s, voor zover die niet de specificaties over (hetzij met of zonder) fondsenwerving betreffen.

Doelgerichtheid en doelmatigheid voor het algemeen nut
In de Algemene wet inzake rijksbelastingen Artikel 5b, lid 1a, 2e regel is vastgelegd, dat een ANBI uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut moet beogen. In Kamerstuk 31930 nr. 8 (2009) staat dat hiermee wordt bedoeld, dat ANBI’s voor ten minste 90% het algemeen nut moeten beogen en dit in hun feitelijk handelen ook tot uiting moeten laten komen. Hoewel dit aspect (nog) niet is opgenomen in enige beleid betreffende de ANBI-publicatieplicht, valt hieruit op te maken, dat dit feitelijk handelen moet worden verantwoord in de financiële administratie.

Sinds de herstart in 2017 heeft het bestuur de verantwoording over het feitelijk handelen opgenomen in de financiële administratie. De stichting berekent jaarlijks zowel over het voorbije kalenderjaar als cumulatief de volgende parameters:
 –
Doelgerichtheid: de mate waarin de bestedingen aan het doel zijn geschonken.
 –
Doelmatigheid: de mate waarin de bestedingen het algemeen nut betroffen.

Schenkbelasting en verantwoording van de bestedingen door de begunstigden:
Schenkingen aan personen en bedrijven zijn belastingvrij tot een jaarlijks bedrag. Een schenking van een ANBI aan een andere organisatie of bedrijf kan eveneens belastingvrij zijn, ook als het schenkingsbedrag hoger is. De ontvanger moet dan aantoonbaar de uitvoering van het doel nastreven.

Bij uitvoeringsorganisaties in ontwikkelingslanden is soms het ideële karakter
van (kleine, informele) organisaties  moeilijk (controleerbaar) vast te stellen. Daarom heeft het bestuur i
n 2005 het beleid geformuleerd, dat
van een ontvanger bij een (kleine, informele) uitvoeringsorganisaties in een ontwikkelingsland in principe wordt verwacht, dat er regelmatig een (soort) bestedingsoverzicht wordt overlegd, waaruit voldoende valt af te leiden hoe de schenkingen zijn besteed (zie ook gesprek Belastingdienst). Dat geldt in het bijzonder, als het gaat om een jaarlijks bedrag van schenkingen dat (meestal) boven de belastingvrije grens uit komt. In de lopende periode is dit van toepassing op één project, namelijk:
    ° Project Schoolkantine Fiadanana (2018 – …)

Beleidsruimte voor voornemens voor bestedingen
Donateurs kunnen zich vastleggen op periodieke giften van minimaal 5 jaar, die zij kunnen aftrekken van de belasting als zij aan de belastingvoorwaarden voldoen.

Naast het jaarsaldo en de overige afspraken gebruikt het bestuur deze zekerheid als beleidsruimte in de voornemens voor de bestedingen in de komende periode. Daarnaast worden  (potentiële) indieners van projecten gehoord over hun plannen.

Projectindieners kunnen verder gaan in hun voornemens voor activiteiten, omdat zij kunnen zorgen voor inkomstenwerving. Zie hiervoor de pagina’s van de projecten:
    ° Project Schoolkantine (2018 – …)
    ° Project Inkomstenwerving oudere (2017 – 2025)
    ° Project: Vrij van oogpijn verder (2017 – 2024)

Terug naar de boven ↑

Verslagen financiële verantwoording
[peildatum: vanaf 1 juli van het lopende kalenderjaar na 2017]

Verslagen financiële verantwoording door het bestuur
In 2008 heeft de belastingdienst gevraagd om onderscheid te maken tussen de verantwoordelijkheid van het bestuur en dat van de projectindieners. Het bestuur hanteert hiervoor een eigen document voor publicatie, dat mede is onderverdeeld naar projectindieners en projecten.

De eigen samenvatting financiële verantwoording projecten en bestuur bevat:
     ° staat van activa en passiva van projecten en bestuur
     ° staat van baten en lasten per project, type donatie en type besteding
     ° toelichting op de bestedingen: doelgerichtheid en doelmatigheid
     ° voorgenomen bestedingen met toelichting
[Voor een uitgebreide toelichting op de verantwoordingen zie verder naar onder.] 

– Samenvatting financiële verantwoording projecten 2021 (volgt)
Samenvatting financiële verantwoording projecten 2020
Samenvatting financiële verantwoording projecten 2019
Samenvatting financiële verantwoording projecten 2018
Samenvatting financiële verantwoording projecten 2017

Advies Belastingdienst 2021
Naar aanleiding van een brief met Advies van de Belastingdienst heeft het bestuur besloten om (ook) het
Standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen te gebruiken voor de informatievoorziening vanaf boekjaar 2020:

 – Standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen 2021 (volgt)
 –
Standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen 2020 (ingevuld)

In dit standaardformulier blijkt het onderscheid tussen de verantwoordelijkheid van het bestuur en dat van de projectindieners niet goed te kunnen worden gemaakt. De stichting blijft daarom jaarlijks ook de eigen documenten met verantwoording publiceren, onderverdeeld naar projectindieners en projecten.

Algemene toelichting verantwoordingsverslagen
[peildatum: vanaf 1 juli van het lopende kalenderjaar na 2017]

Algemene toelichting op de staat van baten en lasten
Bij het laten slapen van de stichting in 2012 en vervolgens bij de herstart in 2017 heeft het bestuur afspraken gemaakt over de verdeling van de basiskosten voor het in stand houden van de stichting c.q. het hervatten van de werkzaamheden. Vanaf 2018 zijn deze basiskosten (weer) zichtbaar in de financiële verantwoording.

Algemene toelichting op de typen donaties
Op basis van de wijze waarop donateurs zich willen verbinden aan afspraken over hun schenkingen zijn er verschillende typen verwervingen te onderscheiden:
 – Gewone donaties kunnen eenmalig zijn gedaan door een donateur, maar ook als (on-)regelmatige reeks van meerdere schenkingen achtereen.
 – Periodieke giften betreffen dezelfde periodieke schenkingen voor een periode van tenminste 5 jaar. Indien de donateur gebruikt wil maken van belastingaftrek, zorgen de projecthouders voor een overeenkomst met het bestuur, conform de bepalingen van de Belastingdienst.
 – Voorschotten zijn aangemerkt om op een overeengekomen termijn te worden verevend in de vorm van periodieke giften. Indien gewenst kunnen voorschotten onmiddellijk bij ontvangst worden benut voor bestedingen aan het doel, want er is vooraf (ook) overeengekomen dat zij niet terug opeisbaar zijn.
 – Overige verwervingen betreffen (extra) donaties van een bepaalde omvang van een bestuurslid of projecthouder om een onvoorzien tekort of verlies af te dekken.

 Algemene toelichting op de typen bestedingen
Volgens de Ministeriële Regeling die is voortgekomen uit Kamerstuk 31930 vallen alle financiële overdrachten van een ANBI aan de uitvoerders onder “algemeen nut”, voor zover daarmee rechtstreeks de uitvoering van de doelstellingen wordt beoogd (en dat ook aannemelijk is). Dit worden doelgerichte bestedingen genoemd.

Daarnaast betreft het algemeen nut de vanzelfsprekende en onvermijdbare bijkomende uitgaven, die het bestuur doet om de instelling (en de projecten) behoorlijk te laten functioneren, zoals de kosten voor overboekingen, voor het nakomen van verplichtingen die door de overheid zijn opgelegd (bijv. de zakelijke bankrekening voor de uitgaven en de publicatieplicht), alsmede voor het bewaken van handelsnamen en -merken en/of de naams-, slogan- en merkbescherming van uitvoeringsprojecten en/of van fondsenwervingscampagnes. Het geheel van de doelgerichte bestedingen en de vanzelfsprekende/ onvermijdbare bestedingen voor behoorlijk bestuur wordt samen ook wel de doelmatige bestedingen genoemd. Deze moeten bij een ANBI minstens 90% van de bestedingen betreffen.

De rest wordt gevormd door de optionele bestedingen, die overigens soms wel zeer gewenst kunnen zijn voor het functioneren van de organisatie. Als de keuze om het niet te doen geen inbreuk pleegt op de beginselen van behoorlijk bestuur, dan valt de uitgave onder het begrip “optioneel”.

[Overige financiële verantwoording]
[peildatum: vanaf 1 juli van het lopende kalenderjaar na 2017]

 Terug naar de boven ↑

Geactualiseerde toelichting op het projecttoezicht van het bestuur
De projecten ‘Inkomstenwerving oudere‘ en ‘Vrij van oogpijn verder‘ worden beiden uitgevoerd op basis van de steun van één donateur; de projecthouder. Het bestuur hanteert voor het toezicht daarom alleen de ANBI-regels. De schenkingen aan deze projecten zijn bovendien telkens onder de jaarlijkse belastingvrije grens gebleven  (met uitzondering van één schenking aan een ooghospitaal in 2017; zie hiervoor het jaarverslag). Er zijn daarom geen bijzondere eisen gesteld aan de begunstigden van deze schenkingen over de verantwoording, anders dan: ‘informeer ons over de voortgang en stuur zo nu en dan foto’s’.

Hoewel de projectindiener(s) van het project ‘Schoolkantine Fiadanana’ in 2017 hebben aangegeven dat zij in de toekomst mogelijk gebruik wilden maken van de optie tot fondsenwerving, hebben zij tot nu toe alleen donateurs geworven in eigen kring.  Strikt genomen is dit wellicht geen “fondsenwerving”. Het bestuur blijft echter (zoals afgesproken) als leidraad voor het projecttoezicht de ANBI-regels voor fondsenwerving en de CBF-norm gebruiken voor de duidelijkheid naar de donateurs. Dit betekent o.a. een jaarlijks onafhankelijk kascontrolerapport.

Het is de bedoeling dat als de schenkingen aan een project op jaarbasis uitkomen boven de grens van het jaarlijkse belastingvrijstelling, dat de projectindiener(s) dan  aan het bestuur aannemelijk maakt dat de schenkingen terecht zijn vrijgesteld van schenkingsbelasting. Het bestuur spreekt van tevoren af met de projectindiener(s) hoe dat aannemelijk wordt gemaakt (bijv. een verantwoording van de uitvoerders). Met de projectindiener(s) van project ‘Schoolkantine Fiadanana’ is afgesproken, dat zij jaarverslagen maken op basis van bestedingsrapportages van de uitvoerders.

Voor de verantwoording van de projecthouders aan het bestuur over de besteding van de schenkingen aan de projecten zijn geen standaardformulieren gebruikt. Zie hiervoor de documentatie op (of te bereiken via) de betreffende projectenpagina’s:
    ° Project Schoolkantine (2018 – …)
    ° Project Inkomstenwerving oudere (2017 – 2025)
    ° Project: Vrij van oogpijn verder (2017 – 2024)

Naar het Musole Archief

Naar het Musole contactformulier