(1996) Musole, Kalabo, Zambia, voetbal 2 jaar

MUSOLE

Stichting voor kleine hulpprojecten in Afrika

ANBI basis informatie

Formele status van de stichting

Statutaire naam
Zoeknaam
Profiel URL 1 (Nederlands)
Profiel URL 2 (Nederlands)
Profiel URL 3 (Engels)
Rechtsvorm
Datum van oprichting
Statutaire zetel
KvK nummer
RSIN

Omschrijving status

Stichting Musole
Musole
https://viagroen.nl/musole/
https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-musole/
https://viagroen.nl/musole/musole_en/
Stichting
2 september 2003
Utrecht
30190493
816125119

Kenmerken instelling

Hoofdsoort
Soort
Hoofdtype
Type
Subtype
Hoofdcategorie
Categorie
Subcategorie

Omschrijving kenmerken

Maatschappelijke organisatie
Niet-gouvernementele organisatie zonder winstoogmerk (NGO)
Particulier initiatief voor goede doelen
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Algemene instelling (met optie van fondsenwerving)
Ontwikkelingssamenwerking
Directe hulp en steunverlening
Kleine hulpprojecten

Standaard Bedrijfs Indeling (SBI-code)

Hoofdstuk Q.
Q.88
Q.88.9
Q.88.99
Q.88.99.3
Toelichting Q.88.99.3

Gezondheids- en welzijnszorg
Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting …
          … [en] niet specifiek gericht op ouderen en gehandicapten
Ambulante jeugdzorg, maatschappelijk werk & advies en lokaal welzijnswerk
Lokaal welzijnswerk
Gericht op lokale groepen of personen die vanwege een aanwijsbaar probleem niet ten volle kunnen deelnemen aan het normale maatschappelijk leven

Afbakening functionaliteiten

Doelgroep
Doelgroep specificatie
Doel
Activiteiten
Activiteitenterreinen
Focusgebied
Focusgebied specificatie

Omschrijving functionaliteiten

Kwetsbare groepen en personen in ontwikkelingslanden
Kinderen, jongeren, sociaal vatbaren, ouderen
Ondersteuning via projecten
Ondersteuning bij projectuitvoering
Kennis & kunde, emancipatie, welzijn
Ontwikkelingslanden
(Zuidelijk) Afrika

Algemene doelstelling
[Akte van Oprichting, Artikel 2]

 

De stichting heeft ten doel:

mensen en groeperingen in ontwikkelingslanden, in het bijzonder in Zambia en Zuid-Afrika, die in armoede leven te ondersteunen in activiteiten, die bijdragen aan hun educatie, culturele en emancipatorische ontwikkeling of verbetering van de samenhang in sociale en fysieke (ecologische en technische) aspecten van hun leefomgeving, alles in zo ruim mogelijke zin des woords.

[Actualisatie doelstelling]
[Oprichtingsvergadering september 2003]

Door het expliciet noemen van Zambia en Zuid-Afrika lijkt de focus beperkt, terwijl er direct al een project in Mozambique van start zal gaan. Het zou beter zijn om de zinsnede te lezen als “zuidelijk Afrika”. Aangezien voldoende duidelijk is, dat het gaat om de “ruime zin des woords”, hoeven de statuten niet te worden aangepast.

Hoofdlijnen Beleidsplan

[Akte van Oprichting, Artikel 2 (vervolg)]

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

a) het oprichten en in stand houden van een instelling voor ondersteuning van mensen en groeperingen die in armoede leven en die activiteiten ontplooien op het gebied van kennisverwerving, culturele en emancipatorische ontwikkeling en van bevordering van samenhang in sociale en fysieke aspecten van hun leefomgeving.
b) het uitvoeren of het laten uitvoeren van projecten gericht op educatieve, culturele en emancipatoire ontwikkeling dan wel op de samenhang in sociale en fysieke aspecten van hun leefomgeving in economisch zwakke gebieden over de gehele wereld.
c) het samenwerken met andere instellingen.
d) het aanwenden van alle andere wettige middelen, welke het bereiken van het doel van de stichting bevorderen.

[Actualisatie Beleidsplan]

Periodieke actualisatie beleidsplan voor de lopende periode: *
a) Voortgaan met het in stand houden van de stichting voor de ondersteuning van mensen en groeperingen die in armoede leven en die activiteiten ontplooien op het gebied van kennisverwerving, culturele en emancipatorische ontwikkeling en van bevordering van samenhang in sociale en fysieke aspecten van hun leefomgeving.
b) Voortgaan met het laten uitvoeren van en doen van schenkingen aan projecten en met het toezicht houden op de bestedingen, gericht op educatieve, culturele en emancipatoire ontwikkeling dan wel op de samenhang in sociale en fysieke aspecten van hun leefomgeving in economisch zwakke gebieden over de gehele wereld.
c) Voortgaan met de samenwerking met indieners van projecten die schenkingen (willen) ontvangen en de begunstigden (uitvoerders) in de betreffende landen.

* Zie ook onderaan op deze pagina bij Beleidsvoornemens.

* Zie voor periodieke actualisaties van beleidsplannen van de projecten:
    ° Project Schoolkantine Fiadanana (2017 – …)
    ° Project Inkomstenwerving oudere (2017 – 2025)
    ° Project: Vrij van oogpijn verder (2017 – 2024)

Wijze van inkomstenverwerving

[Akte van Oprichting, Artikel 3]

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

 – subsidies, bijdragen en donaties;
 – schenkingen, erfstellingen en legaten;
 – alle andere opbrengsten uit vermogen, inkomsten, verkrijgingen en baten.

[Oprichtingsvergadering september 2003]

Aanvullende bepalingen op de wijze van inkomstenverwerving:

a) Het vermogen van de stichting wordt in beginsel gevormd door projectgerichte inkomstenwerving door de indieners van projecten;
b) De stichting kan het indienen van projecten stimuleren, maar neemt in het algemeen zelf geen initiatieven tot het verwerven van vermogen voor het doel en/of het aantrekken van donateurs bij projecten.
c) Bij het ontbreken van, of onduidelijkheid over de beoogde bestemming van  ontvangen gelden beslist het bestuur.

Bevoegdheden, beleid en beheer van financiën

[Akte van oprichting, Artikel 6, lid 2 en lid 3]

Omschrijving bestuursbevoegdheid inzake overeenkomsten en beheer:

2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
3.  Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerstelling voor een schuld van een ander verbindt.

[Aanvulling beheer en besteding]

[Oprichtingsvergadering, september 2003]

 

Aanvullende bepalingen t.a.v. financieel beheer en bestedingen:

a) De stichting verdeelt en besteedt het vermogen aan de projectdoelen en projectactiviteiten, op basis van de projectgerichte inkomsten en met inhouding van een redelijke (evenredige) bijdrage aan de beheers- en administratiekosten.
b) Een bestuurder mag niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het zijn eigen vermogen is.
c) De stichting zal niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden in het kader van de doelstellingen van de stichting en de projecten.
d) De stichting hanteert het principe: ‘organiseer zelf je eigen project’ als leidraad bij de beoordeling over schenkingen aan de ingediende projecten.
e) De stichting vergoedt geen kosten voor de verwerving van fondsen voor een project, tenzij om specifieke redenen anders besloten (zie bestuursverslagen).

[Aanvulling beheer en besteding januari 2005]
 
Aanvullend beleid t.a.v. schenkingen die worden gedaan door de stichting:

 – Voortaan vinden alle schenkingen plaats via bankoverschrijvingen aan de begunstigde (of een familielid) en niet indirect en/of via overhandiging van geld. 
 – Als de begunstigde van de schenking één persoon of familie(verband) betreft, dan schenkt de stichting per twee jaar aan dat project niet meer dan het bedrag dat in Nederland is vastgesteld voor belastingvrije schenkingen *, tenzij het bestuur om  specifieke redenen anders besluit voor een project (zie bestuursverslagen).
 – Als de begunstigde een (informele) uitvoeringsorganisatie is, waarin personen aanspreekbaar zijn om een behoorlijk financieel beheer te voeren en daarover te rapporteren, dan kan er een hoger bedrag per jaar worden geschonken, ook als de schenkingen verlopen via de persoonlijke bankrekening van een uitvoerder. De ontvanger kan dan worden verplicht om jaarlijks een (soort) financieel overzicht te overleggen, waaruit voldoende valt af te leiden hoe de schenkingen zijn besteed.
– Als de begunstigde een geregistreerde organisatie of bedrijf betreft, dan moet het op basis van de geëigende activiteiten van die organisatie aannemelijk zijn, dat de partij de uitvoering ter hand neemt op de wijze die is beoogd in het ingediende project. Op verzoek moeten relevante bewijsstukken (bijv. jaarverslagen, facturen, of aanvullende specificaties) kunnen worden overlegd.

* Sinds 2010 stelt de overheid de limiet voor belastingvrijstelling van schenkingen telkens vast voor de periode van één jaar – en geldt dit dus als onze leidraad.

[Aanvulling financieel beleid voorschotten]
Aanvullend beleid over voorschotten op periodieke giften en stornering:

 – De constructie van de belastingdienst betreffende periodieke giften biedt ruimte om als donateur een voorschot te doen op een overeenkomst tot periodieke gift. Particulieren hebben echter ook het recht op stornering (terugboeking bij spijt of anderszins); in geval van automatische overschrijving geldt daarvoor 8 weken. De stichting mag echter alleen bestedingen doen die gedekt zijn door het vermogen.
 – Voor de stichting zijn voorschotten dus alleen interessant, als die direct kunnen worden toegevoegd aan de liquide middelen. De stichting accepteert daarom alleen een schenking als ‘voorschot’, onder de voorwaarde van de garantie, dat die niet zal worden gestorneerd of op enige andere wijze zal worden teruggevorderd. Zodoende kan een voorschot voorzien in een acute behoefte aan liquide middelen. Achteraf wordt het voorschot administratief omgezet in een (periodieke) gift.
 – De stichting zorgt ervoor om (per project) te allen tijde over voldoende saldo te beschikken om in geval van stornering of terugvordering door een donateur het betreffende bedrag te retourneren.

Bevoegdheden inzake stemrecht en statuten

[Akte van Oprichting Artikel 5, lid 11 en Artikel 11, lid 1]

Artikel 5, lid 11: Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
Artikel 11, lid 1: Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met een meerderheid van stemmen in een speciaal hiervoor bijeengeroepen vergadering, waarin ten minste drie/vierde deel
van alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in
het bestuur enige vacature bestaat.

Opmerkingen i.v.m. Besluit ANBI status (2008)
Specificatie positiebepaling n.a.v. Besluit ANBI-status:

a)  De stichting is ingeschreven als ‘Algemene ANBI‘ (fondsenwerving is optioneel) en is voor de publicatieplicht gekoppeld aan de website: www.viagroen.nl.
b) Het principe ‘regel je eigen project zelf’ voor projectindieners betreft de verwerving van het benodigde vermogen, de organisatie van de uitvoering van het ingediende project en de door het bestuur opgedragen en gedelegeerde plichten.
c) De beslissing of het beoogde projectdoel een schenking krijgt van de stichting ligt niet bij de indiener(s) van het projectvoorstel, maar bij het bestuur. Het bestuur maakt haar beslissing bekend aan de indiener(s), voordat het project wordt gestart. Indieners mogen geen meerderheid hebben van de zeggenschap in het bestuur.
d) Alle bestedingen aan het doel van de stichting moeten vanaf één (zakelijke) rekening worden gedaan.  
e) Bestedingen voor het in stand houden en functioneren van de stichting en de uitvoering van de projecten moeten eveneens vanaf deze rekening worden voldaan, behalve als daartegen praktische bezwaren zijn. 
f) Het onderscheid tussen de verantwoordelijkheid van het bestuur en die
van de projectindieners moet o.a. blijken uit de financiële verantwoording.  
g) De stichting is verantwoordelijk voor het toezicht op de bestedingen van de schenkingen conform het doel en met het oog op de vrijstelling schenkbelasting. Boven de grens van de vrijstelling schenkbelasting is de stichting verantwoordelijk om tevens aannemelijk te kunnen maken, dat de schenking van de stichting aan een project door de uitvoerder(s) feitelijk is besteed aan het doel. 
h) De stichting delegeert de verantwoordelijkheid voor het toezicht op de uitvoering aan de projectindieners, d.w.z. dat zij de bestedingen aannemelijk moeten maken. Als de grens van de vrijstelling schenkbelasting (normaliter) wordt overschreden en de Belastingdienst concludeert bij een controle dat de schenking(en) van de stichting aan een project niet is (zijn) vrijgesteld (geweest) van de belastingplicht, dan kan het bestuur de consequenties daarvan verhalen op de projectindieners.

Actualisaties i.v.m. ANBI publicatieplicht

Actualisatie web-publicaties 2018 en 2020
In 2017 hebben de projectindieners van het project Schoolkantine Fiadanana laten weten dat zij actief anderen willen betrekken als donateurs bij hun project. In verband met deze uitbreiding van activiteiten vindt sinds 2018 ook publicatie plaats via de website anbi.nl/…/stichting-musole (tevens bereikbaar via weblink).

In 2020 is de website www.viagroen.nl geactualiseerd met informatievoorziening over de lopende (en historische) projecten van de stichting. Naast domeinnaam musole.nl is domeinnaam musole.com aangeschaft voor een Engelstalige versie. Op (of via doorverwijzing op) de pagina Musole basis informatie, is de informatie beschikbaar die voortvloeit uit de verplichtingen van de stichting, waaronder ten minste de verplichtingen die voortvloeien uit de ANBI publicatieplicht.

Beloningsbeleid
[Akte van Oprichting, Artikel 4, lid 5]

Omschrijving beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

[Oprichtingsvergadering september 2003]

Aanvulling op het beloningsbeleid:

Het bestuur komt overeen geen vergoeding te vragen of te accepteren voor:
 – internet- en/of telefoonkosten;
 – reis- en/of vergaderkosten;
 – consumpties.

Samenstelling bestuur
Voorzitter
Vicevoorzitter
Bestuurslid
Contact met het bestuur

Namen bestuursleden
Piet-Jan Zijlstra
Monica Commandeur
Ine Kleine Schaars
Ga naar onze contactpagina

Verantwoordelijkheid als bestuurslid
niet-uitvoerend/ toezichthoudend
uitvoerend
uitvoerend

[Taakverdeling en verantwoordelijkheid bestuur]

Invulling taakverdeling Bestuur
 – Piet-Jan is vaste voorzitter en monistisch toezichthoudend bestuurslid.
 – Tijdens het slapend voortbestaan (2012-2017) heeft Monica alle taken (en kosten) op zich genomen om de stichting als ANBI in stand te houden.
 – Sinds de herstart in 2017 zijn de taken van secretaris en penningmeester in onderling overleg verdeeld tussen Monica en Ine (zie bestuursverslagen).

Vergaderfrequentie en openbaarheid van bestuur
[Akte van oprichting, Artikel 5, lid 2]

Minimale frequentie bestuursvergaderingen en -besluitvorming
Ieder kalenderjaar wordt ten minste twee maal een vergadering gehouden.

[Oprichtingsbijeenkomst 2003]

Aanvulling op de bepaling minimale frequentie bestuursvergaderingen:
 – In de eerste helft van ieder kalenderjaar wordt er een vergadering gehouden. Als de stichting in het voorafgaande jaar geen schenkingen heeft gedaan aan het doel, dan vervalt deze vergadering automatisch, indien in de eerste helft van het lopende jaar (ook) geen andere agendapunten naar voren zijn gebracht.
 – Daarnaast wordt er ieder kalenderjaar (nog) een vergadering gehouden. Deze vergadering vervalt eveneens, indien er (ook) in de rest van het lopende jaar geen agendapunten naar voren zijn gebracht inzake het doel van de stichting.

[Bestuursvergadering zomer 2012]

Aanvulling slapende stichting:
Dit beleid betekent, dat er vanaf 2012 dus geen vergaderingen meer zullen worden gehouden zolang de stichting geen agendapunten heeft inzake het doel. De beide bankrekeningen zullen worden opgeheven. Aangezien het resterende bedrag vrijwel nihil is, zijn er geen besluiten nodig over de bestemming.

[Bestuursvergaderingen vanaf september 2017]

Aanvulling hervatting bestuursvergaderingen en bestuursactiviteiten:
In 2017 zijn er nieuwe projectplannen voorgelegd inzake het doel van de stichting. Vanaf het najaar van 2017 zijn er dus opnieuw bestuursvergaderingen gehouden.  Er is toen besloten dat er een bestuursrekening wordt geopend voor het doen van schenkingen aan projecten. Desgewenst kunnen er ook aparte projectrekeningen worden geopend of geactiveerd voor het ontvangen van projectinkomsten.

Openbaarheid van bestuur
[Akte van oprichting, Artikel 5, lid 15 en lid 8]

Openbaarheid bestuursvergaderingen en -besluiten
lid 15. De vergaderingen van het bestuur zijn openbaar.
lid 8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen die in vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd. De secretaris ziet er op toe dat de notulen door alle bestuurders en de medewerkers worden ontvangen.

[Bestuursvergadering januari 2005]

Aanvulling openbaarheid bestuursvergaderingen:
 – Belangstellenden zijn welkom om de bestuursvergaderingen bij te wonen, maar hebben geen recht om (eigen) opnamen daarvan te delen met anderen.
 – Data, tijdstippen en locaties van de vergaderingen worden door het bestuur van tevoren bekend gemaakt aan alle indieners van lopende en voorgenomen projecten.
 – In een vergadering hebben alle indieners van lopende en voorgenomen projecten adviesrecht; dit mag ook telefonisch, schriftelijk, of via elektronische mededeling, zoals E-mail, worden ingebracht. Het advies wordt opgenomen in de notulen.
 – De secretaris (i.c. de notulist van dienst) zorgt voor de toezending van de notulen aan de bestuursleden en alle indieners van lopende en voorgenomen projecten.
 – Op verzoek kan het bestuur de notulen ook delen met andere belangstellenden.

 

Verslagen uitgevoerde activiteiten
[geactualiseerd uiterlijk op 1 juli van het lopende kalenderjaar]

Algemeen verslag uitgevoerde activiteiten door het bestuur in het voorbije jaar
A. Bestuursvergadering in de eerste helft van het lopende jaar:  
    ° Behandeling van/ beslissingen n.a.v. communicatie van de overheid.
    ° Behandeling van/ beslissingen n.a.v. de agenda en wat verder ter tafel is
    ° Actualisatie van het beleidsplan bestuur en de voorgenomen bestedingen.    
    ° Actualisatie van beleid en publicaties i.v.m. de ANBI-verplichtingen.
    ° Publicatie van de samenvattingen financiële verantwoording bestuur over het voorbije jaar, mede aan de hand van de geldende voorschriften.  

B. Toetsing van de verantwoording van de projectindieners over besteding van de schenkingen aan de projecten in het voorbije jaar, aan de hand van:
    ° het doel van de stichting en de projectdoelen;
    ° de regels voor belastingvrijstelling van schenkingen aan begunstigden;
       * het gedelegeerde beleid aan de betreffende projecten voor zover (normaliter) het schenkingsbedrag hoger is dan de grens voor de belastingvrijstelling;
    ° de gedelegeerde criteria voor algemene ANBI’s;
    ° de CBF-norm, Bijlage 10, Deel A, Artikel 7.1.1 inzake kascontrole, indien er naast de projectindiener(s) ook andere donateurs bijdragen. 
        * vaststelling van de verslagen over de kascontrole over het voorbije jaar van de betreffende projecten.

C. Beoordeling van de activiteitenverslagen over de projecten en de plannen van de projectindieners voor de komende periode i.v.m. de voornemens voor bestedingen;     ° vaststelling activiteitenverslagen van de projecten over de voorbije periode;
    ° advies opnemen van de indieners van de lopende en voorgenomen projecten over het beleid voor de komende periode;
    ° vaststelling van de beleidsvoornemens voor de komende periode. 

Voor actuele projectverslagen over de voorbije periode, zie:
    ° Project Schoolkantine Fiadanana (2017 – …)
    ° Project Inkomstenwerving oudere (2017 – 2025)
    ° Project: Vrij van oogpijn verder (2017 – 2024)

Voorschriften financiële verantwoording
[geactualiseerd uiterlijk op 1 juli van het lopende kalenderjaar]

Voorschriften voor het bestuur inzake financiële verantwoording en beleid 
Behoorlijk bestuur
Op de stichting zijn (uiteraard) de Algemene beginselen van behoorlijk bestuur van toepassing. In Burgerlijk Wetboek 2, Artikel 9, staat het begrip ‘behoorlijk bestuur’ omschreven. In de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen, Artikel XV is dit begrip uitgewerkt. Op basis van voortschrijdend inzicht worden deze wetten regelmatig geactualiseerd. Het bestuur van de stichting volgt die wetsontwikkelingen.

Algemene voorschriften financiële verantwoording
De algemene voorschriften die gelden voor de financiële verantwoording van alle rechtspersonen staan in Burgerlijk Wetboek 2, Artikel 10. Deze moet bestaan uit:

 –
de balans
 – de staat van baten en lasten
 – een administratie waaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de rechtspersoon kunnen worden gekend.

Voor sommige rechtspersonen gelden er aanvullende eisen aan de rapportage.

Openbaarmaking (publicatieplicht)
De wettelijke plicht tot openbaarmaking van de financiële verantwoording
verschilt tussen soorten rechtspersonen. Op de website van de Belastingdienst staat een toelichting op de publicatieplicht van ANBI’s, waarbij o.a. wordt onderscheiden:
 – publicatieplicht van ANBI’s met fondsenwerving
 – publicatieplicht van ANBI’s zonder (actieve) fondsenwerving

De stichting is bij de Belastingdienst ingeschreven als ‘Algemene ANBI‘. De stichting moet daarom voldoen aan de publicatieplichten voor ANBI’s, voor zover die niet speciaal voor ‘met’ of ‘zonder’ (actieve) fondsenwerving zijn bedoeld.

Doelgerichtheid van de bestedingen
Behoorlijk bestuur betekent voor de bestedingen van de stichting, dat een redelijk deel van de jaarlijkse uitgaven moet worden besteed aan de feitelijke uitvoering van beoogde doel. Dit kan door de Belastingdienst worden getoetst.
De beoogde redelijkheid wordt vaak vervat in de mate van ‘doelgerichtheid’ van de bestedingen. Bestedingen die gericht ten goede komen aan… ‘lokale groepen of personen die vanwege een aanwijsbaar probleem niet ten volle kunnen deelnemen aan het normale maatschappelijk leven…’ (zie: Toelichting bij SBI-code Q.88.99.3), worden in die toetsing opgevat als doelgericht.

Doelmatigheid van de bestedingen voor het algemeen nut
In de Algemene wet inzake rijksbelastingen Artikel 5b, lid 1a, 2e regel is vastgelegd, dat een ANBI uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut moet beogen. In Kamerstuk 31930 nr. 8 (2009) staat dat hiermee wordt bedoeld, dat ANBI’s voor ten minste 90% het algemeen nut moeten beogen en dit in het feitelijk handelen ook tot uiting moeten laten komen. Hoewel dit aspect niet expliciet is opgenomen in het overheidsbeleid betreffende de ANBI-publicatieplicht, is hieruit op te maken, dat dit feitelijk handelen ergens in de financiële administratie
moet worden verantwoord. Bovendien kan de 90%-eis door de Belastingdienst worden getoetst.

Sinds de herstart in 2017 heeft het bestuur de verantwoording over het feitelijk handelen opgenomen in de financiële administratie. De stichting berekent jaarlijks de volgende parameters, zowel over het voorbije kalenderjaar als cumulatief:
 –
Doelgerichtheid: de mate waarin de bestedingen aan het doel zijn geschonken.
 –
Doelmatigheid: de mate waarin de bestedingen het algemeen nut betroffen.

Algemeen beleid t.a.v. schenkbelasting en verantwoording van de bestedingen:
In beginsel geldt er een belastingplicht in Nederland voor elke schenking die hoger is dan de vrijstelling, ook als de ontvanger in het buitenland woont. Schenkingen van en aan personen, organisaties en bedrijven zijn belastingvrij tot een jaarlijks bedrag. Een schenking aan en van een ANBI, van en aan een andere organisatie of een bedrijf kan eveneens belastingvrij zijn, ook als het schenkingsbedrag hoger is. De ontvanger moet dan aantoonbaar de uitvoering van het beoogde doel nastreven. De stichting heeft de verantwoordelijkheid voor de aantoonbaarheid gedelegeerd aan de projectindieners. In vervolg op dit beginsel schenkt de stichting geen bedragen hoger dan de vrijstelling aan personen, tenzij de ontvanger die verkrijgt t.b.v. een uitvoeringsorganisatie – zie de Aanvulling bij het bestedingsbeleid van het bestuur (2005) en de Positiebepaling n.a.v. de ANBI-status (2008).

Beleidsruimte voor donateurs en stichting inzake periodieke giften aan de stichting
Donateurs kunnen zich vastleggen op periodieke giften van minimaal 5 jaar, die zij kunnen aftrekken van de belasting als zij aan de belastingvoorwaarden voldoen. Deze giften kunnen (evenals de voorschotten daartoe) niet worden gestorneerd. De verantwoordelijkheid ligt bij de donateurs zelf. De projectindieners adviseren hierover. Het bestuur ondertekent de contracten en voert de administratie.

Beleidsruimte voor de stichting inzake donaties en besteedbaar vermogen
–  Donateurs die middels een automatische overschrijving schenkingen doen zonder contract voor periodieke giften houden gedurende 8 weken na de overschrijving het (wettelijke) recht op storneren (terugvorderen via de bank).

–  Donateurs van eenmalige giften die hun gift hebben gedaan in het kader van een fondsenwervingsactiviteit houden gedurende 2 weken na de donatie het recht om de stichting ervan in kennis te stellen dat de donatie wordt teruggevorderd. De stichting zal het bedrag dan zo spoedig mogelijk terugstorten.
– Het besteedbaar vermogen van de stichting bestaat op elk moment dus uit het jaarsaldo, de ingekomen overige bedragen, de ontvangen periodieke giften en voorschotten, en de donaties die niet (langer) gereserveerd moeten blijven voor terugvordering of retournering.

Beleidsruimte voor de stichting inzake voornemens tot bestedingen
– Naast het jaarsaldo en overige ingekomen bedragen, alsmede de niet (langer) voor terugvordering gereserveerde donaties kan het bestuur de zekerheid van de contractueel vastgelegde periodieke giften en de voorschotten benutten als beleidsruimte in de voornemens voor de bestedingen in de komende periode. 
Bij alle kwesties inzake de doelgerichtheid en doelmatigheid van de voorgenomen bestedingen laat het bestuur zich jaarlijks adviseren door de (potentiële) indieners van lopende en voorgenomen projecten.

Verslagen financiële verantwoording
[geactualiseerd uiterlijk op 1 juli van het lopende kalenderjaar]

Verslagen financiële verantwoording door het bestuur
In 2008 heeft de belastingdienst gevraagd om de verantwoordelijkheid van het bestuur en dat van de projectindieners duidelijk te onderscheiden. Het bestuur legt verantwoording af via de onderstaande publicaties op deze pagina. Apart daarvan geven de projectindieners de informatie over de projecten via de projectenpagina’s.

De samenvatting financiële verantwoording bestuur en projecten bevat:
     ° staat van activa en passiva van projecten en bestuur
     ° staat van baten en lasten per project, type donatie en type besteding
     ° toelichting op de bestedingen: doelgerichtheid en doelmatigheid
     ° discussie uiteindelijk belanghebbenden (uhb’s), inclusief percentages
     ° voorgenomen bestedingen met toelichting
[Zie onder voor een uitgebreide, algemene toelichting op de verantwoordingen

– Samenvatting financiële verantwoording projecten 2022 (volgt)
Samenvatting financiële verantwoording projecten 2021
Samenvatting financiële verantwoording projecten 2020
Samenvatting financiële verantwoording projecten 2019
Samenvatting financiële verantwoording projecten 2018
Samenvatting financiële verantwoording projecten 2017

Advies Belastingdienst 2021
Naar aanleiding van een brief in 2020 met Advies van de Belastingdienst heeft het bestuur besloten om (ook) het
Standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen te gebruiken voor de informatievoorziening vanaf boekjaar 2020:

 – Standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen 2022 (volgt)
 
Standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen 2021 (ingevuld)
 
Standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen 2020 (ingevuld)

In dit standaardformulier blijkt het onderscheid tussen de verantwoordelijkheid van het bestuur en dat van de projectindieners niet goed te kunnen worden gemaakt. De stichting blijft daarom jaarlijks ook de eigen documenten met verantwoording publiceren, onderverdeeld naar projectindieners en projecten.

Toelichting verantwoordingsverslagen

Algemene toelichting op de staat van baten en lasten
Bij het laten slapen van de stichting in 2012 en vervolgens bij de herstart in 2017 heeft het bestuur afspraken gemaakt over de verdeling van de basiskosten voor het in stand houden van de stichting c.q. het hervatten van de werkzaamheden. Vanaf 2018 zijn deze basiskosten (weer) zichtbaar in de financiële verantwoording.

Algemene toelichting op de diverse typen donaties
Op basis van de wijze waarop donateurs zich (willen) verbinden aan afspraken over hun schenkingen zijn er verschillende typen verwervingen te onderscheiden:
 – Gewone donaties kunnen eenmalig zijn gedaan door een donateur, maar ook als (on-)regelmatige reeks van meerdere schenkingen achtereen.
 – Periodieke giften betreffen dezelfde periodieke schenkingen voor een periode van tenminste 5 jaar. Indien de donateur gebruikt wil maken van belastingaftrek, zorgen de projectindieners voor een overeenkomst met het bestuur, conform de bepalingen van de Belastingdienst.
 – Voorschotten zijn aangemerkt om op een overeengekomen termijn te worden verevend in de vorm van periodieke giften. Indien gewenst kunnen voorschotten onmiddellijk bij ontvangst worden benut voor bestedingen aan het doel, want de voorwaarde voor acceptatie door de stichting is, dat zij niet terug opeisbaar zijn.
 – Overige verwervingen betreffen (extra) donaties van een bepaalde omvang van een bestuurslid of projecthouder om een onvoorzien tekort of verlies af te dekken.

 Algemene toelichting op de typen bestedingen
Volgens de Ministeriële Regeling die is voortgekomen uit Kamerstuk 31930 vallen alle financiële overdrachten van een ANBI aan de uitvoerders onder ‘algemeen nut’, voor zover daarmee rechtstreeks de uitvoering van de doelstellingen wordt beoogd (en dat ook aannemelijk is). Dit worden doelgerichte bestedingen genoemd.

Daarnaast betreft het algemeen nut de vanzelfsprekende en onvermijdbare bijkomende uitgaven, die het bestuur doet om de instelling (en de projecten) behoorlijk te laten functioneren, zoals de kosten voor overboekingen, voor het nakomen van verplichtingen die door de overheid zijn opgelegd (bijv. de zakelijke bankrekening voor de uitgaven en de publicatieplicht), alsmede voor het bewaken van handelsnamen en -merken en/of de naams-, slogan- en merkbescherming van de uitvoeringsprojecten en/of van de fondsenwervingscampagnes. Daaronder vallen ook de kosten voor extra bankrekeningen, zoals voor het ontvangen van donaties en/of voor fondsenwervingscampagnes, en de kosten gerelateerd aan de uitgaven voor deze zaken, zoals vergader-, administratie- en accountantskosten. Het geheel van doelgerichte bestedingen en vanzelfsprekende/ onvermijdbare bestedingen voor behoorlijk bestuur wordt samen de doelmatige bestedingen genoemd. Deze moeten bij een ANBI minstens 90% van de bestedingen betreffen.

De rest wordt gevormd door de optionele bestedingen, die overigens soms wel zeer gewenst kunnen zijn voor het functioneren van de organisatie. Als de keuze om het niet te doen geen inbreuk pleegt op de beginselen van behoorlijk bestuur, dan valt de uitgave onder het begrip “optioneel”.

Algemene toelichting op uiteindelijk belanghebbenden (uhb’s)
Op basis van de Verordening (EU) 2019/758 […] met het oog op het beperken van het witwasrisico en het risico van terrorismefinanciering in bepaalde derde landen is de stichting verplicht om vanaf boekjaar 2021 de uiteindelijk belanghebbenden (ubh’s) of Ultimate Beneficial Owners (UBO’s) bekend te maken.

Bestuursleden worden beschouwd als ubh’s (of UBO’s) als zij bevoegd zijn om de statuten te wijzigen en daartoe meer dan 25% stemrecht hebben en/of als er naast de bestuursleden geen overige ubh’s zijn.

Op basis van de Akte van Oprichting zijn de drie genoemde bestuursleden ubh’s (zie ook: Samenstelling bestuur). Naast de bestuursleden zijn er ook overige ubh’s.

Overige uiteindelijk belanghebbenden (ubh’s) – substantiële ontvangers
Hieronder vallen alle personen die (in een bepaald jaar) >25% van het uitgekeerde vermogen van de stichting hebben ontvangen met inbegrip van de personen die de ontvangsten hebben gekregen t.b.v. een (informele) uitvoeringsorganisatie voor een project. Ook individuen die voor >25% van het uitgekeerde vermogen profiteren van een schenking, die is uitgekeerd aan een bedrijf of uitvoeringsorganisatie, vallen onder deze definitie.

Voor vermeldingen van de substantiële ontvangers van schenkingen in relatie tot het doel van de stichting en de betreffende percentages van het vermogen zie: Verslagen financiële verantwoording.

Overige uiteindelijk belanghebbenden (ubh’s) – overige belanghebbenden
Dit zijn veelal substantiële donateurs. Aangezien het bestuur een deel van
de taken en verantwoordelijkheden delegeert naar de projecthouders, vallen zij onder dit begrip, ongeacht of zij de donaties voor hun project (deels) van anderen betrekken. Bestuursleden hoeven onder deze noemer niet (opnieuw) te worden vermeld.

Als overige belanghebbende rest te vermelden:
Mart Smith (projecthouder/ substantiële donateur sinds 2017)

Geactualiseerde toelichting toezicht op projecten]
[geactualiseerd uiterlijk op 1 juli van het lopende kalenderjaar]

Geactualiseerde toelichting op het toezicht op de projecten van het bestuur
Bij de start van de projecten ‘Inkomstenwerving oudere‘ en ‘Vrij van oogpijn verder‘ is afgesproken dat de schenkingen onder de jaarlijkse belastingvrije grens blijven.      ° Het bestuur heeft daarom geen bijzondere eisen gesteld aan de begunstigden van deze schenkingen over de verantwoording van de bestedingen, anders dan: informeer ons over de voortgang en stuur ons zo nu en dan foto’s. De stand van zaken is weergegeven op de betreffende webpagina’s.
     ° In 2017 is er een uitzondering geweest, namelijk een schenking aan het oog-hospitaal in Zambia. De uitkering betrof één uiteindelijk belanghebbende (ubh). Van de bestedingen heeft het ooghospitaal een globaal overzicht toegezonden (zie jaarverslag 2017). In de jaren daarna, inclusief het voorbije kalenderjaar, hebben zich geen uitzondering voorgedaan.

De projecten ‘Inkomstenwerving oudere‘ en ‘Vrij van oogpijn verder‘ worden beiden bovendien uitgevoerd op basis van de steun van één donateur; de projectindiener. Er is geen ambitie voor fondsenwerving of het actief werven van andere donateurs.      ° Het bestuur hanteert voor het toezicht daarom alleen de ANBI-regels (voor zover gedelegeerd). In eerste helft van het lopende kalenderjaar is de toetsing uitgevoerd (zie bestuursverslag).

De schenking van de stichting aan het project ‘Schoolkantine Fiadanana‘ komt (normaliter) op jaarbasis uit boven de grens van de vrijstelling schenkbelasting,        
     ° Het bestuur heeft met de projectindieners
bij de start afgesproken hoe de bestedingen aannemelijk worden gemaakt. De afspraak is, dat zij jaarverslagen maken op basis van de regelmatige bestedingsrapportages van de uitvoerders. Dat is sinds 2018 telkens gebeurd, zie:
Jaarverslagen Schoolkantine Fiadanana.

Hoewel de projectindieners van het project ‘Schoolkantine Fiadanana in 2017 hebben aangegeven dat zij in de toekomst mogelijk gebruik willen maken van de optie tot fondsenwerving, hebben zij tot nu toe alleen donateurs geworven in eigen kring. Sinds 2018 hebben ruim 70 verschillende donateurs een bijdrage geleverd.     
     °
In 2020 is afgesproken dat het bestuur naast toezicht op basis van de ANBI-regels (voor zover gedelegeerd), voortaan ook de CBF-norm, Bijlage 10, Deel A, Artikel 7.1.1 hanteert inzake kascontrole, voor de duidelijkheid naar de donateurs. De projectindieners zorgen dat er jaarlijks een onafhankelijk kascontrolerapport wordt opgesteld. Dat is sindsdien telkens gebeurd. In eerste helft van het lopende kalenderjaar is de toetsing eveneens uitgevoerd (zie bestuursverslag).

Voor de verantwoording van de projectindieners aan het bestuur over de besteding van de schenkingen aan de projecten zijn geen standaardformulieren gebruikt. Zie hiervoor de documentatie op (of te bereiken via) de betreffende projectenpagina’s:
    ° Project Schoolkantine Fiadanana (2017 – …)
    ° Project Inkomstenwerving oudere (2017 – 2025)
    ° Project: Vrij van oogpijn verder (2017 – 2024)

Beleidsvoornemens voor de komende periode
[geactualiseerd uiterlijk op 1 juli van het lopende kalenderjaar]

Voornemens voor activiteiten en bestedingen in de komende periode
Tijdens de bestuursvergadering over de voorbije periode hebben de
(potentiële) indieners van de projecten het bestuur geadviseerd t.a.v. de voornemens voor activiteiten en bestedingen. Het bestuur heeft hierop besloten.

Het bestuur neemt zich voor om in de komende periode het beleid en de activiteiten inzake schenkingen aan de projecten voort te zetten, tenzij er bijzondere redenen opkomen om daarvan af te wijken (zie verslag bestuursvergadering); d.w.z.:

    ° Project Schoolkantine Fiadanana (2017 – …): voortzetting van de bestedingen aan de schoolkantine en de bereiding van de maaltijden voor de leerlingen;
    ° Project Inkomstenwerving oudere (2017 – 2025): acceptatie van de verruiming van de projectdoelstelling naar een (tijdelijke) directe pensioenvoorziening;
    ° Project: Vrij van oogpijn verder (2017 – 2024): afwachtende houding.

Projectindieners kunnen verder gaan in hun voornemens voor activiteiten, omdat zij kunnen zorgen voor inkomstenwerving. Zie hiervoor de pagina’s van de projecten:
    ° Project Schoolkantine Fiadanana (2017 – …)
    ° Project Inkomstenwerving oudere (2017 – 2025)
    ° Project: Vrij van oogpijn verder (2017 – 2024)

Terug naar de inhoudsopgave

Terug naar Start Stichting Musole

Musole contactformulier

Archief Bestuur (voor bestuur)